Uchwała nr 9/R/2012
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 23 maja 2012 r.
w sprawie powołania zespołu d/s zakupu powierzchni biurowej
z przeznaczeniem
na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie § 6 ust.1 pkt 4 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół ds. zakupu siedziby Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w następującym składzie:

1)    Zdzisław Binerowski – przewodniczący
2)    Mieczysław Grodzki
3)    Andrzej Jaworski
4)    Jerzy Stroński

§ 2.

1.    Zespół, przy udziale ekspertów przeprowadzi rozpoznanie oferowanych na sprzedaż nieruchomości lub ich części w Warszawie, z przeznaczeniem na siedzibę PIIB, dokona ich oceny i zaopiniuje informacje i dokumenty do podjęcia decyzji o zakupie.

2.    Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

1)    zgromadzenie dokumentacji technicznej oraz formalno-prawnej nieruchomości lub jej części,
2)    ustalenie wielkości, rodzaju i przeznaczenia powierzchni użytkowych nieruchomości,
3)    ustalenie stanu technicznego nieruchomości,
4)    ocena stanu prawnego nieruchomości, w tym prawa własności, zobowiązań i roszczeń związanych z nieruchomością,
5)    ocena trwałości i zasadności ekonomicznej umów dotyczących nieruchomości, w tym umów najmu i świadczenia usług związanych z utrzymaniem nieruchomości,
6)    ustalenie wartości nieruchomości lub jej części,
7)    ustalenie możliwości i sposobów oraz terminów sfinansowania nabycia własności nieruchomości lub jej części,
8)    ustalenie istotnych postanowień umowy nabycia własności nieruchomości lub jej części,
9)    sporządzenie informacji dla Krajowej Rady z wykonanych czynności.

§ 3.

1.    Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu.
2.    Przewodniczący Zespołu może zlecać wykonanie opinii lub ekspertyz niezbędnych do należytego wykonania zadań Zespołu.

§ 4.

Obsługę biurową i prawną prac zespołu zapewnia biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 5.

Traci moc Uchwała nr 9/R/2010 Krajowej Rady PIIB z dnia 17 marca 2010.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.