Uchwała nr 31/R/11
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany składu Komisji Wnioskowej

 

§ 1.

Na wniosek Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada PIIB dokonuje zmiany w składzie Komisji Wnioskowej.
W miejsce kol. Jacka Szera wpisuje się kol. Zdzisława Soszkowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.