Uchwała nr 28/R/11
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu d/s analizy wysokości składki na okręgową izbę


§ 1

Krajowa Rada PIIB powołuje Zespół d/s analizy wysokości składki na okręgową izbę w składzie:

1. Wiktor Abramek
2. Franciszek Buszka
3. Mieczysław Grodzki – przewodniczący
4. Józef Krzyżanowski
5. Zygmunt Meyer
6. Czesław Miedziałowski

§ 2

Zadaniem Zespołu jest dokonanie analizy wysokości składki na okręgową izbę i przedstawienie ew. propozycji zmian

§ 3

Analizę oraz propozycję zmian Zespół przedstawi Prezydium Krajowej Rady na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2012 r. Propozycje, po przyjęciu przez Prezydium Krajowej Rady, zostaną przekazane izbom okręgowym w celu zgłoszenia uwag.

§ 4

Zespół po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag przedstawi Krajowej Radzie na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2012 r. propozycje zmian w wysokości składki członkowskiej na okręgowe izby.

§ 5

Przyjęty przez Krajową Radę dokument zostanie przedstawiony XI Krajowemu Zjazdowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.