Uchwała nr 27/R/11
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 14 grudnia 2011r.
w sprawie zatwierdzenia aktualizacji budżetu PIIB na rok 2011

 

§ 1

Krajowa Rada PIIB zatwierdza aktualizację budżetu na rok 2011.

Aktualizacja obejmuje następujące pozycje budżetu:

Wydatki-koszty:

1. Zwiększa się poz. 2.1. „Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal” o kwotę 20.000 zł do kwoty 716.000 zł.
2. Zwiększa się poz. 2.5. „Płace, ryczałty, ekwiwalenty” o kwotę 90.000 zł do kwoty 2.550.000 zł.
3. Zwiększa się poz. 2.6. „Delegacje i koszty transportu” o kwotę 80.000 zł do kwoty 500 000zł.
4. Zwiększa się poz. 2.7. „Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa ponoszone przez KR” o kwotę 20.000 zł do kwoty 840.000 zł.
5. Zmniejsza się poz. 2.8. „Koszty kolportażu i masowej korespondencji” o kwotę 150.000 zł do kwoty 810.000 zł.
6. Zwiększa się poz. 2.9. „Koszty zjazdu sprawozdawczego” o kwotę 30.000 zł do kwoty 260.000 zł.
7. Zmniejsza się poz. 2.10. „Koszty szkoleń i konferencji” o kwotę 50.000 zł do kwoty 350.000 zł.
8. Zmniejsza się poz. 2.11. „Koszty obsługi prawnej i ekspertyz” o kwotę 40.000 zł do kwoty 500.000 zł.
9. Zwiększa się poz. 2.13. „Koszty współpracy z zagranicą” o kwotę 10.000 zł do kwoty 90.000 zł.
10. Likwiduje się poz. 2.15 „Rezerwa”
11. Ustanawia się pozycję „Sfinansowanie niektórych kosztów Lubuskiej Okręgowej Izby” /Uchwała Krajowej Rady 30/R/2009 z 14.10.2009r./ w wysokości 120.000 zł.
12. Zwiększa się kwotę przewidywanych wydatków o 120.000 zł do kwoty 7 760 000 zł.

§ 2

Zwiększa się planowaną na rok 2011 kwotę wpływów o 120.000 zł do kwoty 7 760 000 zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.