Uchwała nr 25/R/11
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 12 października 2011 r.
w sprawie terminarza działań przygotowawczych
do XI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB

 

§ 1

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza następujący terminarz działań przygotowawczych do XI Krajowego Zjazdu PIIB:

27 lutego 2012 r.
Termin przygotowania projektów sprawozdań:
- Krajowej Rady (łącznie ze sprawozdaniem finansowym),
- Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
- Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
- Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

12 marca 2012 r.
Przekazanie projektów sprawozdań Krajowej Komisji Rewizyjnej.

4 kwietnia 2012 r.
Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady, na którym następuje przyjęcie przygotowanych sprawozdań.

21 kwietnia 2012 r.
Zakończenie okręgowych zjazdów sprawozdawczych.

25 kwietnia 2012 r.
Posiedzenie Krajowej Rady PIIB, na którym następuje:
- zatwierdzenie sprawozdań KR,
- przyjęcie informacji o sprawozdaniach organów, tj.: KKK, KSD i KROZ,
- omówienie sprawozdania KKR.

30 kwietnia 2012 r.
Przekazanie sprawozdań, protokołów i uchwał z okręgowych zjazdów do Krajowej Rady PIIB.

9 maja 2012 r.
Posiedzenie Prezydium KR PIIB, na którym następuje:
- przyjęcie porządku obrad Zjazdu,
- przyjęcie propozycji zmian w Statucie i regulaminach przygotowanych przez Komisję Prawno – Regulaminową,
- przyjęcie regulaminu obrad Zjazdu,
- przyjęcie projektu budżetu na rok 2013,
- omówienie wniosków i postulatów zgłoszonych przez okręgowe zjazdy,
- ustalenie listy zaproszonych gości.

10 maja 2012 r.
Przekazanie sprawozdań do druku.

23 maja 2012 r.
Posiedzenie Krajowej Rady PIIB, na którym następuje zatwierdzenie materiałów przyjętych przez Prezydium KR w dniu 9 maja 2012 r.

5 czerwca 2012 r.
Wysyłka zaproszeń z materiałami do delegatów i gości Zjazdu.

6-7 lipca 2012 r.
Obrady Zjazdu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.