załącznik do uchwały

Uchwała nr 32/R/10
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie niektórych wniosków zgłoszonych na IX Krajowym Zjeździe

§ 1

Krajowa Rada PIIB zatwierdza stanowisko Komisji Prawno-Regulaminowej dotyczące wniosków zgłoszonych na IX Krajowym Zjeździe, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Krajowa Rada PIIB poleca Komisji Wnioskowej przekazanie odpowiedzi poszczególnym wnioskodawcom wymienionym w w/w stanowisku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.