Uchwała nr 29/R/10
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie przekazania rocznej składki

§ 1

Uchwala się przekazanie rocznej składki na Stałe Przedstawicielstwo Kongresu Budownictwa w wysokości 2.000 zł. Składka przeznaczona jest na działalność Kongresu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.