Uchwała nr 28/R/10
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 15 grudnia 2010r.
w sprawie zatwierdzenia aktualizacji budżetu PIIB na rok 2010

§ 1

Krajowa Rada PIIB zatwierdza aktualizację budżetu na rok 2010.

Aktualizacja obejmuje następujące pozycje budżetu:

Wydatki-koszty:

1. Zwiększa się poz. 2.1. „Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal” o kwotę 110.000 zł do kwoty 650.000 zł.
2. Zwiększa się poz. 2.2. „Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń” o kwotę 125.000 zł do kwoty 385.000 zł.
3. Zmniejsza się poz. 2.3. „Usługi pocztowe, telekom, bankowe, inne ” o kwotę 30.000 zł do kwoty 240 000zł.
4. Zwiększa się poz. 2.5. „Płace, ryczałty, ekwiwalenty” o kwotę 60.000 zł do kwoty 2.460.000 zł.
5. Zmniejsza się poz. 2.6. „Delegacje i koszty transportu” o kwotę 40.000 zł do kwoty 380 000zł.
6. Zwiększa się poz. 2.7. „Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa ponoszone przez KR” o kwotę 60.000 zł do kwoty 830.000 zł.
7. Zmniejsza się poz. 2.8. „Koszty kolportażu i masowej korespondencji” o kwotę 120.000 zł do kwoty 815.000 zł.
8. Zmniejsza się poz. 2.10. „Koszty szkoleń i konferencji” o kwotę 40.000 zł do kwoty 360 000zł.
9. Zmniejsza się poz. 2.12. „Koszty promocji, materiały prasowe” o kwotę 20.000 zł do kwoty 100 000zł.
10. Zmniejsza się poz. 2.14. „Nagrody fundowane przez PIIB” o kwotę 50.000 zł do kwoty 10.000 zł.
11. Likwiduje się poz. 2.15 „Rezerwa”
12. Ustanawia się pozycję „Sfinansowanie niektórych kosztów Lubuskiej Okręgowej Izby” /Uchwała Krajowej Rady 30/R/2009 z 14.10.2009r./ w wysokości 100.000 zł.
13. Zwiększa się kwotę przewidywanych wydatków o 100.000 zł do kwoty 7.500.000 zł.

§ 2

Zwiększa się planowaną na rok 2010 kwotę wpływów o 100.000 zł do kwoty 7.500.000 zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.