Uchwała nr 23/R/10
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 13 października 2010 r.
w sprawie terminarza działań przygotowawczych
do X Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB

§ 1.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza następujący terminarz działań przygotowawczych do X Krajowego Zjazdu PIIB:

25 lutego 2011r.

Termin przygotowania projektów sprawozdań:
-   Krajowej Rady (łącznie ze sprawozdaniem finansowym),
-   Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
-   Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
-   Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

8 marca 2011 r.
Przekazanie projektów sprawozdań Krajowej Komisji Rewizyjnej.

6 kwietnia 2011 r.
Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady na którym następuje przyjęcie przygotowanych sprawozdań.

17 kwietnia 2011 r.
Zakończenie okręgowych zjazdów sprawozdawczych.

20 kwietnia 2011 r.
Posiedzenie Krajowej Rady PIIB na którym następuje:
-   zatwierdzenie sprawozdania KR,
-   przyjęcie informacji o sprawozdaniach organów tj.: KKK, KSD i KROZ,
-   omówienie sprawozdania KKR.

22 kwietnia 2011 r.
Przekazanie sprawozdań, protokołów i uchwał z okręgowych zjazdów do Krajowej Rady PIIB.

4 maja 2011 r.
Posiedzenie Prezydium KR PIIB, na którym następuje:
-   przyjęcie porządku obrad Zjazdu,
-   przyjęcie propozycji zmian w Statucie i regulaminach przygotowanych, przez Komisję Prawno-Regulaminową,
-   przyjęcie regulaminu obrad Zjazdu,
-   przyjęcie projektu budżetu na rok 2012,
-   omówienie wniosków i postulatów zgłoszonych przez okręgowe zjazdy,
-   ustalenie listy zaproszonych gości.

5 maja 2011 r.
Przekazanie sprawozdań do druku.

18 maja 2011r.

Posiedzenie Krajowej Rady PIIB na którym następuje zatwierdzenie materiałów przyjętych przez Prezydium KR w dniu 4 maja 2011 r.

31 maja 2011r.
Wysyłka zaproszeń z materiałami do delegatów i gości Zjazdu.

17-18 czerwca 2011r.
Obrady Zjazdu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.