Uchwała nr 22/R/10
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 13 października 2010r.
w sprawie zatwierdzenia wydatków na czasopismo PIIB
"Inżynier Budownictwa" w roku 2011


§ 1

Krajowa Rada PIIB uchwala zakup jedenastu numerów czasopisma „Inżynier Budownictwa” w 2011 roku w cenie 1,40 zł (słownie: jeden zł i 40/100) + VAT za jeden egzemplarz.

§ 2

Okręgowe Rady Izb Inżynierów Budownictwa zakupią czasopismo „Inżynier Budownictwa”  za kwotę 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy)  + VAT za jeden egzemplarz.

§ 3

Pozostałą  kwotę: 0,50 zł + VAT poniesie Krajowa Rada PIIB.

§ 4

Krajowa Rada PIIB ponosi pełne koszty zakupu czasopisma (1,40 zł/egz.) za egzemplarze  wysyłane do wojewodów, prezydentów miast, starostów, burmistrzów, wójtów oraz wojewódzkich i powiatowych  inspektorów nadzoru budowlanego.

§ 5

Koszty wysyłki „Inżyniera Budownictwa” ponosi Krajowa Rada PIIB. Wydawnictwo PIIB „Inżynier Budownictwa” uczestniczy w kosztach wysyłki czasopisma w wysokości 1 zł/egz. + VAT.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.