załącznik do uchwały
uzasadnienie

Uchwała nr 18/R/10
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 1 września 2010 r.
w sprawie uchylenia uchwały

 

Na podstawie art. 33 pkt 10 i 15 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 11 i 12 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchyla się sprzeczną z prawem – wydaną bez podstawy prawnej – uchwałę nr 33/R/10 Okręgowej Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 26 czerwca 2010 r. o zajęciu stanowiska w sprawie przebiegu IX Krajowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu PIIB i podjętych na nim uchwał.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.