Uchwała nr 15/R/10
Krajowej Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie ukonstytuowania się Prezydium Krajowej Rady PIIB

 

§ 1

Krajowa Rada PIIB uchwala następujący skład Prezydium:

•    Zdzisław BINEROWSKI       –        Wiceprezes
•    Stefan CZARNIECKI             –        Wiceprezes
•    Zbigniew KLEDYŃSKI          –        Wiceprezes
•    Ryszard DOBROWOLSKI    –        Sekretarz
•    Joanna GIEROBA                  –        Zastępca Sekretarza
•    Andrzej JAWORSKI             –        Skarbnik
•    Piotr KORCZAK                     –        Zastępca Skarbnika
•    Barbara MALEC                     –        Członek Prezydium
•    Tadeusz OLICHWER            –        Członek Prezydium

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.