Uchwała nr  13/R/10
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 21 kwietnia 2010r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 3 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2007r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1

1) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- mgr inż. Witoldowi Zdunkowi – nr członkowski MAZ/IE/6937/01
- mgr inż. Pawłowi Forysiowi – nr członkowski MAZ/BO/7698/01
- mgr inż. Bogusławowi Pawełkowi – nr członkowski MAZ/BD/1579/02
- mgr inż. Hannie Tabor – nr członkowski MAZ/IE/5620/01
- mgr inż. Wojciechowi Zającowi – nr członkowski MAZ/BD/6285/01
- mgr inż. Danielowi Kózce – nr członkowski MAZ/IS/6483/01
- tech. Marii Olczak – nr członkowski MAZ/BO/1767/02
- inż. Tadeuszowi Biernackiemu – nr członkowski MAZ/IE/8608/03

2) Na wniosek Okręgowej Rady Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:


- mgr inż. Leonardowi Ostrowskiemu – nr członkowski MAZ/BO/1957/02
- mgr inż. Ryszardowi Chacińskiemu – nr członkowski MAZ/IS/5248/01

3) Na wniosek Okręgowej Rady Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:


- tech. Eugeniuszowi Jankowskiemu – nr członkowski KUP/BO/0794/01
- inż. Bronisławowi Przybyszowi – nr członkowski KUP/BO/3499/02


4) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- tech. Czesławowi Rybakowi – nr członkowski KUP/IS/2171/01
- mgr inż. Adamowi Przybylskiemu – nr członkowski KUP/BO/2041/01
- mgr inż. Dariuszowi Morczyńskiemu – nr członkowski KUP/BO/1662/01
- mgr inż. Mirosławowi Ślesińskiemu – nr członkowski KUP/BO/2531/01
- dr inż. Jadwidze Bizon-Góreckiej – nr członkowski KUP/BO/0135/01
- inż. Stefanowi Kalinowskiemu – nr członkowski KUP/BD/0907/01
- inż. Włodzimierzowi Mrozińskiemu – nr członkowski KUP/WM/1677/01
- mgr inż. Włodzimierzowi Sokołowskiemu – nr członkowski KUP/BM/2317/01

5) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:


- Panu Henrykowi Kargulowi – nr członkowski LBS/BO/2071/02

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.