Uchwała nr 38/R/09
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z  dnia 16 grudnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Na podstawie art. 33 pkt 2 i 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) oraz w celu stworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wydatkowaniu środków finansowych oraz ujednoliceniu prowadzenia dokumentacji w tym zakresie uchwala się, co następuje:


§ 1.

Regulamin dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, stanowiący załącznik do uchwały nr 1/R/04 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie regulaminu dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do uchwały.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.