Uchwała nr 37/R/09
z dnia 16 grudnia  2009 r.
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych

Na podstawie art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.

W regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych stanowiącym załącznik do uchwały Nr 43/R/03 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 grudnia 2003 r. zmienionej uchwałą Nr 8/R/05 z dnia 16 marca 2005 r., uchwałą nr 9/R/05 z dnia 25 maja 2005 r., uchwałą Nr 39/R/05 z dnia 21 grudnia 2005 r., uchwałą Nr 30/R/06 z dnia 20 września 2006 r., uchwałą Nr 31/R/06 z dnia 25 października 2006 r. oraz uchwałą Nr 16/R/08 z dnia  5 listopada 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)    użyte w treści regulaminu wyrazy: „rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.  w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578)” zastępuje się wyrazami: ,,rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.)”;

2)    w § 1 w pkt 5 wyrazy: ,,rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz.U. Nr 219, poz. 1868)” zastępuje się wyrazami: ,,rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. Nr 23, poz. 136)”;

3)    w § 4 po ust. 7 dodaje się ustęp 8 w brzmieniu:
,,8. Do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń, posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności, nie stosuje się przepisów art. 14 ust. 3 pkt 1 lit. b i c lub ust. 3 pkt 3 lit. b Prawa budowlanego”.

4)     Załącznik Nr 2 do regulaminu, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowym Komisjom Kwalifikacyjnym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


§ 3.

Tekst ujednolicony regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych, stanowi załącznik do uchwały.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.