Uchwała nr 36/R/09
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie zatwierdzenia aktualizacji budżetu PIIB na rok 2009


§ 1

Krajowa Rada PIIB zatwierdza aktualizację budżetu na rok 2009.

Aktualizacja obejmuje następujące pozycje budżetu:

Wydatki-koszty:

1.    Zwiększa się poz. 2. 1. „Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal” o kwotę 40.000 zł do kwoty 540.000 zł.
2.    Zwiększa się poz. 2.2. „Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń” o kwotę 140.000 zł do kwoty 390.000 zł.
3.    Zmniejsza się poz. 2.3. „Usługi pocztowe, telekom, bankowe, inne ” o kwotę 40.000 zł do kwoty 230 000zł.
4.    Zmniejsza się  poz. 2.4. „Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów” o kwotę 100.000 zł do kwoty 180.000 zł.
5.    Zmniejsza się poz. 2.6. „Delegacje i koszty transportu” o kwotę 60.000 zł do kwoty 360.000 zł.
6.    Zwiększa się poz. 2.7. „Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa ponoszone przez KR” o kwotę 80.000 zł do kwoty 820.000 zł.
7.    Zmniejsza się poz. 2.8. „Koszty kolportażu i masowej korespondencji” o kwotę 60.000 zł do kwoty 820.000 zł.
8.    Zwiększa się poz. 2.11. „Koszty obsługi prawnej i ekspertyz” o kwotę 50.000 zł do kwoty 470.000 zł.
9.    Zmniejsza się poz. 2.12. „Koszty promocji, materiały prasowe” o kwotę 40.000 zł do kwoty 80.000zl.
10.    Zmniejsza się poz. 2.13. „Koszty współpracy z zagranicą” o kwotę 30.000 zł do kwoty 90.000 zł.
11.    Zmniejsza się poz. 2.14. „Nagrody fundowane przez PIIB” o kwotę 50.000 zł do kwoty 10.000 zł.
12.    Likwiduje się poz. 2.15 „Rezerwa” i przeznacza się ją na sfinansowanie niektórych kosztów Lubuskiej Izby, zgodnie z uchwałą Krajowej Rady 30/R/2009 z dnia 14.10.2009r.
13.    Ustanawia się pozycję „Sfinansowanie niektórych kosztów Lubuskiej Okręgowej Izby” / Uchwała Krajowej Rady 30/R/2009 z 14.10.2009r./ w wysokości 250.000 zł.
14.    Zwiększa się kwotę przewidywanych wydatków o 130.000 zł do kwoty 7.210.000 zł.    


§ 2

Zwiększa się planowaną na rok 2009 kwotę wpływów o 130.000 zł do kwoty 7.210.000 zł.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.