Uchwała nr 33/R/09
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 14 października 2009r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 3 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2007r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1

1) Na wniosek Okręgowej Rady Podlaskiej Izby Inżynierów  Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- mgr inż. Jerzemu Drapie – nr członkowski PDL/BD/0287/01
- mgr inż. Adamowi Dubowskiemu – nr członkowski PDL/IE/0299/01
- mgr inż. Janowi Maciocha – nr członkowski PDL/BD/0858/01
- dr inż. Czesławowi Podkowiczowi – nr członkowski PDL/BD/1144/01


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.