Uchwała nr 31/R/09
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 14 października 2009r.
w sprawie udzielenia pożyczki Mazowieckiej
Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa


Na podstawie § 15 ust.1 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia udzielić Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa pożyczkę w wysokości 300.000 (trzysta tysięcy) złotych.


§ 2

Spłata pożyczki nastąpi do końca marca 2010 r.


§ 3

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa będzie zwracać Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa utracone przez nią z tytułu nie zawartej umowy lokaty bankowej odsetki.


§ 4

Wykonania uchwały powierza się Prezesowi i Skarbnikowi Krajowej Rady.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.