Uchwała Nr 10/R/08

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 5 listopada 2008r.

w sprawie nadania odznak honorowych

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 3 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2007r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

1) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Srebrną:

-dr inż. Irenie Bobulskiej- Pacek- nr członkowski MAP/BO/5170/01
-mgr inż.  Jerzemu Oprosze- nr członkowski MAP/IE/4998/01
-mgr inż. Annie Bryksy- nr członkowski MAP/BD/1386/01
-mgr inż. Tadeuszowi Sułkowskiemu- nr członkowski MAP/WM/0840/01

2) Na wniosek Okręgowej Rady Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

-mgr inż. Stefanowi Popławskiemu- nr członkowski MAP/IE/4652/01
-mgr inż. Leszkowi Regule- nr członkowski MAP/IS/3320/01
-mgr inż. Włodzimierzowi Drzyżdżykowi- nr członkowski  MAP/WM/2802/01

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.