Uchwała nr 19/R/08Krajowej Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 17 grudnia 2008r.

w sprawie zatwierdzenia korekty budżetu PIIB na rok 2008§ 1

Krajowa Rada PIIB zatwierdza korektę budżetu na rok 2008.

Korekta obejmuje następujące pozycje budżetu:


Wydatki-koszty:
1.    Zwiększa się poz. 2. 1. „czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal” o kwotę 40.000 zł do kwoty 500.000 zł.
2.    Zwiększa się poz. 2.2. „wyposażenie biura, serwis urządzeń” o kwotę
170.000 zł do kwoty 370.000 zł.
3.    Zmniejsza się poz. 2.5. „płace, ryczałty i ekwiwalenty” o kwotę 100.000 zł do kwoty 2 130 000zł.
4.    Zwiększa się poz. 2.7. „koszty zakupu „ Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR o kwotę 70.000 zł do kwoty 790.000 zł.
5.    Zmniejsza się poz. 2.8. „koszty kolportażu i masowej korespondencji” o kwotę 170.000 zł do kwoty 680.000 zł.
6.    Zwiększa się poz. 2.9. „koszty zjazdu sprawozdawczego” o kwotę 30.000 zł do kwoty 250.000 zł.
7.    Zwiększa się poz. 2.11. „koszty obsługi prawnej i ekspertyz” o kwotę 100.000 zł do kwoty 520.000 zł.
8.    Zmniejsza się poz. 2.13. „koszty współpracy z zagranicą” o kwotę 60.000 zł do kwoty 60.000 zł.
9.    Likwiduje się poz. 2.15 „rezerwa”

Ogólna kwota przewidywanych wydatków 6.860.000 zł, nie ulega zmianie.

§ 2

Ustawa wchodzi w życie z dniem podjęcia.