załącznik do uchwały

Uchwała Nr 17/R/08 Krajowej Rady

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 5 listopada 2008r. 

 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu postępowania w

sprawie uznania kwalifikacji zawodowych osób z państw

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej

lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze

ospodarczym, w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej.


Na podstawie art. 33 pkt 6 oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.

W regulaminie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych osób z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 3/R/08 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych osób z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza się następujące zmiany:

1.     w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji – należy przez to rozumieć postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wobec obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy posiadają wykształcenie wyższe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje odpowiadające wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce.

2.    w § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) Ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394) wraz z aktami wykonawczymi,
3.    dodaje się § 3 pkt 9 o brzmieniu:
9) rozporządzenie ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2008r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. 2008r. Nr 63, poz. 394).

4.    w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. W celu przeprowadzenia postępowania w sprawie uznania kwalifikacji, Prezes Krajowej Rady powołuje 3-osobowe zespoły weryfikacyjne.

5.    w § 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Zespół weryfikacyjny ustala, czy wnioskodawcy ubiegający się o uznanie kwalifikacji zawodowych, do których uzyskania jest wymagane ukończenie studiów na poziomie czwartym w rozumieniu ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, przedstawili dokumenty potwierdzające posiadanie ww. kwalifikacji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały.