załącznik do uchwały

Uchwała Nr 16/R/08

z dnia 5 listopada 2008r.

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu postępowania

kwalifikacyjnego w sprawach nadawania

uprawnień budowlanych.


Na podstawie art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.

W regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych stanowiącym załącznik do uchwały Nr 43/R/03 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 grudnia 2003 r. zmienionej przez uchwałę Nr 8/R/05 z dnia 16 marca 2005 r., uchwałę nr 9/R/05 z dnia 25 maja 2005 r., uchwałę Nr 39/R/05 z dnia 21 grudnia 2005 r., uchwałę Nr 30/R/06 z dnia 20 września 2006 r., uchwałę Nr 31/R/06 z dnia 25 października 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)    użyte w treści regulaminu i w załącznikach wyrazy „ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207,  poz. 2016 z późn. zm.)”, zastępuje się wyrazami „ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156,  poz. 1118 z późn. zm.)”;

2)    użyte w treści regulaminu i w załącznikach wyrazy „rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.  w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578)” zastępuje się wyrazami ,,rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.  w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.)”;

3)    w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zespół Kwalifikacyjny powoływany jest w składzie od 3 do 5 osób spośród członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej oraz z listy egzaminatorów Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej spełniających wymagania określone w regulaminie powoływania członków zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych uchwalanym przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną.”

4)    po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. W celu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej powołuje zespoły egzaminacyjne w składzie od 3 do 6 osób w tym przewodniczącego i sekretarza spośród członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej oraz z listy egzaminatorów Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej spełniających wymagania określone w regulaminie, o którym mowa w § 6 ust.2.”,

5)    w § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obsługę administracyjną Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz jej zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych zapewnia Biuro Okręgowej Rady Izby.”,

6)    w § 11 skreśla się ust.3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowym Komisjom Kwalifikacyjnym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3.

Tekst ujednolicony regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych stanowi załącznik do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r.