Uchwała nr 15/R/08

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 5 listopada.2008r.

w sprawie zakupu obligacji skarbu państwa.§ 1.

Krajowa Rada PIIB wyraża zgodę na zakup 3- letnich obligacji skarbu państwa na kwotę około 3 mln. zł jako lokatę części środków funduszu statutowego PIIB.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.