Załącznik nr 1

Uchwała nr  26/R/07

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 19 grudnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia zmiany Zasad prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
§ 1

W celu spełnienia wymogów Ustawy rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. oraz uwzględnienia zaleceń biegłego rewidenta, Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza zmiany zasad prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.