Uchwała nr  25/R/07

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 19 grudnia 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia korekty budżetu PIIB na rok 2007

§ 1

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza korektę budżetu PIIB na rok 2007.

Korekta obejmuje następujące pozycje budżetu:

1. zwiększa się poz. 2.1 „Czynsze i utrzymanie biura” o kwotę 70.000 zł do kwoty 500.000 zł
2. zwiększa się poz. 2.2 „Wyposażenie biura – zakupy i utrzymanie” o kwotę 120.000 zł do kwoty 300.000,00 zł
3. zmniejsza się poz. 2.3 „Usługi pocztowe, telefon, internet, inne” o kwotę 30.000 zł do kwoty 270.000 zł
4. zmniejsza się poz. 2.5 „Płace, ryczałty, ekwiwalenty” o kwotę 30.000 zł do kwoty 1.770.000 zł
5. zwiększa się poz. 2.6 „Delegacje i koszty transportu” o kwotę 30.000 do kwoty 390.000 zł
6. zmniejsza się poz. 2.7 „Inżynier Budownictwa, kolportaż” o kwotę 300.000 zł do kwoty 1.570.000 zł
7. zwiększa się poz. 2.8 „Koszty zjazdu sprawozdawczego” o kwotę 150.000 zł do kwoty 370.000 zł
8. zwiększa się poz. 2.10 „Koszty obsługi prawnej i ekspertyz” o kwotę 100.000 zł do kwoty 520.000 zł
9. likwiduje się poz. 2.12 „Rezerwa”

Ogólna kwota preliminowanych wydatków 6.200.000 zł nie ulega zmianie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia