Uchwała Nr 24/R/07

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 19 grudnia 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Krajowej Rady

§ 1

Krajowa Rada PIIB zatwierdza uchwały Prezydium Krajowej Rady

- z dnia 14 listopada 2007 roku Nr 2/P/07 w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego na rok 2008 i tabeli wynagrodzeń w Biurze Krajowym PIIB

- z dnia 5 grudnia 2007 roku Nr 3/P/07 w sprawie przekazania dotacji finansowej

- z dnia 5 grudnia 2007 roku Nr 4/P/O7 w sprawie przekazania rocznej składki

- z dnia 5 grudnia 2007 roku Nr 5/P/07 w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie kosztów postępowania sądowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 2/P/07

Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia  14 listopada 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia schematu organizacyjnego na rok 2008  i  tabeli wynagrodzeń w Biurze Krajowym PIIB.
§ 1.
Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza:
- Schemat organizacyjny Krajowego Biura Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w roku 2008,  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- Tabelę wynagrodzeń w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/P/07

Prezydium Krajowej Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 5 grudnia 2007 roku

w sprawie przekazania dotacji finansowej

§ 1

W związku z ideą powołania przez II Polonijne Forum Inżynierskie w Londynie instytucji o nazwie Centrum Zawodowej Adaptacji dla Polskich Inżynierów Przybywających do Wielkiej Brytanii uchwala się dotację finansową w wysokości 1.000 Euro. Idea ta jest zbieżna z celami działania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr  4/P/07

Prezydium Krajowej Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 5 grudnia 2007 roku

w sprawie przekazania rocznej składki

§ 1

Uchwala się przekazanie rocznej składki na Kongres Budownictwa w wysokości 2.000 zł. Składka przeznaczona jest na działalność Kongresu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 5/P/07

Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 5 grudnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie kosztów postępowania sądowego.
Na podstawie art. 33 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) oraz § 11 ust.1 statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 3 pkt 5, 6 i 25 oraz § 6 ust.1  pkt 5 i 6 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.
Wyraża się zgodę na sfinansowanie kosztów postępowania sądowego w sprawach kierowanych z oskarżenia prywatnego przeciwko członkom Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawach związanych z wykonywaniem uchwał Krajowego Zjazdu i Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczących zmian organizacyjnych samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na terenie Województwa Lubuskiego.

 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.