Uchwała nr 23/R/07

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie uchylenia uchwały.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) oraz § 11 ust.1 statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchyla się uchwałę nr 17/R/07 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.