Uchwała nr 21/R/07

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 24 października 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia protokołu uzgodnień.

Na podstawie art. 33 pkt. 2 i 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1a Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się protokół uzgodnień zespołów negocjacyjnych Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowej Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z posiedzenia z dnia 11 września 2007 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

1. Okręgowa Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wykona zobowiązania określone w porozumieniu, o którym mowa w § 1, w terminie do dnia 22 listopada 2007 r.

2. Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykona zobowiązania określone w porozumieniu, o którym mowa w § 1, w terminie do dnia 19 grudnia 2007 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.