Uchwała nr 18/R/07

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 29 sierpnia 2007 r.

w sprawie uchylenia uchwały.

Na podstawie art. 29 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.), w wyniku rozpatrzenia skargi Ministra Budownictwa z dn. 25.07.2007 r. na uchwałę 3/ZN/2007 II Nadzwyczajnego Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 czerwca 2007 r. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchyla się sprzeczną z prawem – wydaną bez podstawy prawnej  – uchwałę II Nadzwyczajnego Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie na potrzeby MOIIB nieruchomości gruntowej, budynkowej, lokalowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.