Uchwała nr 17/R/07

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 29 sierpnia 2007 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi.

Na podstawie art. 33 w związku z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) oraz § 11 ust.1a Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uwzględnia się w całości skargę Pani Teresy Żbikowskiej – Zalewskiej i uchyla się sprzeczną z prawem – wydaną z naruszeniem przepisu art. 18 pkt 4 i 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) – uchwałę nr 14/Z/2007 VI Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  z dnia 14 kwietnia 2007 r., w  sprawie  zmiany  uchwały nr  4/Z/2007
V Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie liczebności poszczególnych organów Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2006-2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.