Uchwała Nr 33/R/06

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 25 października 2006 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie  regulaminu postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie osób z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu  (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na podstawie art. 33 pkt 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.) na wniosek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie osób z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu  (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 20/R/06 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 31 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie osób z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu  (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się następujące zmiany:

1)                 w § 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.),”;

2)                 § 11 otrzymuje brzmienie:

„1.  Koszty postępowania uznaniowego ponosi wnioskodawca w wysokości 1000 zł.

2. Opłatę, o której mowa w ust.1, wnosi się na rachunek bankowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

3. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty skarbowej w znaczkach    skarbowych w wysokości:

1)     od podania - 5,00 zł,

2)     od każdego załącznika do podania - 0,50 zł.

4.      Wnioskodawca zobowiązany jest również do wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 500,00 zł od decyzji w sprawie uznania kwalifikacji. Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście m.st. Warszawy.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.