Uchwała Nr 31/R/06

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 25 października 2006 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych

 

Na podstawie art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) w związku z § 3 pkt 9 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Krajowa Rada wprowadza do Regulaminu następujące zmiany:

 

§1

 

W regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych, stanowiącym załącznik do uchwały Krajowej Rady Nr 30/R/06 z dn. 20 września 2006 r. ,  § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

,,Każdy członek zespołu kwalifikacyjnego otrzymuje wynagrodzenie określone przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578) w wysokości  9 % opłaty dokonanej przez kandydata”.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.