Uchwała nr 34/R/06

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 25 października 2006 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych

w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych

i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

/przyjęta uchwałą Krajowej Rady nr 17/R/05 w dn. 25 maja 2005r./

 

Na podstawie § 11 regulaminu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, § 9 regulaminu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, § 11 regulaminu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, § 9 regulaminu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i po uzyskaniu pozytywnych opinii Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W trybie odpowiedzialności zawodowej zatwierdzonym uchwałą nr 17/R/05 w dn. 25 maja 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

Podział na:

1) Tryb postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, stanowiący załącznik nr 1;

2) Tryb postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych w budownictwie, stanowiący załącznik nr 2;

3) Regulamin postępowania okręgowych sądów dyscyplinarnych jako sądów polubownych stanowiący załącznik nr 3 /bez zmian/;

 

W załączniku nr 1:

Spis treści:

otrzymuje brzmienie:

I.            Przepisy ogólne

II.            Zadania i organizacja rzecznika

III.            Zadania i organizacja sądów dyscyplinarnych

IV.            Postępowanie wyjaśniające zasady ogólne

V.            Dowody - zasady ogólne

VI.            Dowody w postępowaniu w sprawach odpowiedzialności zawodowej

VII.            Postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej

VIII.            Udział rzecznika w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym

IX.            Przepisy ogólne o postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym w sprawie odpowiedzialności zawodowej

X.            Postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej w I instancji

XI.            Postępowanie odwoławcze w sprawach odpowiedzialności zawodowej

XII.            Postępowanie przed sądem administracyjnym

§ 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Rzecznik odpowiedzialności zawodowej oraz sądy dyscyplinarne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy rozpatrywaniu spraw związanych z obszarem ich kompetencji kierują się przede wszystkim przepisami ustaw i rozporządzeń wydanych na ich podstawie, a w razie braku regulacji w przepisach powszechnie obowiązujących powinni korzystać z przepisów niniejszej uchwał”.

§ 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Niniejsza uchwała ma na celu ujednolicenie trybu postępowania rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz sądów dyscyplinarnych nie wkraczając jednak w obszar orzekania, w którym organy te są niezależne”.

 

Dodaje się  pkt. 5 o następującej treści: „K.p.c.” – rozumie się przez to Kodeks postępowania cywilnego”,

 

Dodaje się pkt. 6 o następującej treści: „K.k.” – rozumie się Kodeks karny”,

 

§  1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „krajowym rzeczniku” - rozumie się przez to Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej”,

 

§ 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: „okręgowym rzeczniku”- rozumie się przez to okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej”,

Skreśla się w § 1 pkt 18 i 19

 

§ 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wybrany największą liczbą głosów koordynuje pracę pozostałych rzeczników”.

 

§ 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wybrany największą liczbą głosów koordynuje pracę pozostałych krajowych rzeczników”

 

§ 6 otrzymuje brzmienie: „O wszczęciu postępowania w sprawach dużej wagi, ze względu na ich rodzaj, charakter i skutki, okręgowy rzecznik powinien informować krajowego rzecznika. Z własnej inicjatywy rzecznik powinien informować w formie pisemnej o sprawach zawiłych, zwłaszcza gdy sprawa wymaga konsultacji”.

 

§ 9 otrzymuje brzmienie: „Rzecznik, wykonując samodzielnie czynności, jest odpowiedzialny za prawidłowość i terminowość tych czynności, a zwłaszcza za treść i formę postanowień, zarządzeń i innych pism procesowych oraz rzetelność ustnych sprawozdań i ścisłość informacji.

Rzecznik podpisuje sporządzone przez siebie pisma z zakresu przydzielonych mu zadań, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej. Każde pismo sporządzone przez rzecznika powinno zawierać jego imię i nazwisko, numer sprawy oraz datę”.

 

§ 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Rzecznik pełni dyżury w siedzibie izby w wyznaczonych dniach i godzinach celem przyjmowania interesantów”.

 

§ 14 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „Harmonogram dyżurów określa rzecznik koordynator w porozumieniu z rzecznikami.

 

 

 

 

§ 15 otrzymuje brzmienie:

1.      „Podział zadań pomiędzy rzecznikami ustalają rzecznicy, określając zakres i rodzaj wykonywanych przez siebie zadań, z jednoczesnym wskazaniem czynności zastrzeżonych dla poszczególnych rzeczników oraz form i zakresu służbowego nadzoru wewnętrznego.

2.      Przy podziale zadań należy w miarę możliwości uwzględnić indywidualne zainteresowania, kwalifikacje, uzdolnienia i doświadczenie zawodowe rzeczników, a także przestrzegać zasady równomiernego obciążenia ich pracą.

3.      Podziału zadań rzecznicy dokonują w formie pisemnej. Treść pisma opatruje się datą i podpisem zainteresowanych.

4.      Rzecznik używa pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła, odpowiadającej obowiązującym przepisom. Zasady używania pieczęci określają odrębne przepisy.

5.      Rzecznik posiada legitymację wydawaną przez radę właściwej izby. Wzór legitymacji określa Rada Krajowa Izby.”

 

§ 17 otrzymuje brzmienie: „Zadania związane ze współpracą rzecznika z prasą wykonuje rzecznik, któremu w ramach podziału zadań przypadły te obowiązki”.

 

§ 28 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Zadania związane ze współpracą sądu z prasą wykonuje przewodniczący sądu lub wyznaczony członek sądu”.

 

§ 30 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Sądy używają pieczęci urzędowych z wizerunkiem orła, odpowiadających obowiązującym przepisom. Zasady używania pieczęci określają odrębne przepisy”.

 

§ 32 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ”Postępowanie wyjaśniające prowadzi rzecznik wykonujący swoje zadania na podstawie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów i innych ustaw oraz przepisów wydanych na ich podstawie”.

 

§ 32 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Rzecznik wszczyna postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej z urzędu lub na wniosek organu nadzoru budowlanego właściwego dla miejsca popełnienia czynu lub stwierdzającego popełnienie czynu. Działanie z urzędu może być spowodowane wnioskiem, skargą, informacją uzyskaną od osób trzecich”.

 

§ 38 pkt 4 ust 1) otrzymuje brzmienie: „osobistym przyjęciu przez rzecznika od osoby trzeciej do protokołu zawiadomienia o czynie”,

 

§ 38 pkt 4 ust 4) otrzymuje brzmienie: „przyjęciu uzupełniających informacji”,

 

§ 39 otrzymuje brzmienie:

„Przed wszczęciem postępowania bada się z urzędu, czy nie zachodzą okoliczności wyłączające postępowanie określone art. 100 Prawa budowlanego polegające na tym, że:

1)      upłynęły 3 lata od dnia zakończenia robót budowlanych albo zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, albo

2)      upłynęło 6 miesięcy od dnia powzięcia przez organy nadzoru budowlanego wiadomości o popełnieniu czynu, powodującego tę odpowiedzialność, jednak nie więcej niż w pkt 1, albo

3)      postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe”.

 

§ 40 otrzymuje brzmienie: „Wszczęcie postępowania wyjaśniającego nie przerywa biegu przedawnienia. Bieg przedawnienia przerywa dopiero wszczęcie postępowania przed sądem dyscyplinarnym polegające na wniesieniu przez rzecznika wniosku o ukaranie.

 

§ 41 otrzymują brzmienie:

1.      „W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w § 39 , rzecznik wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, którą doręcza wraz z uzasadnieniem członkowi izby samorządu zawodowego którego dotyczy postępowanie wyjaśniające.

2.      Jeżeli okoliczności, o których mowa w § 39 , wystąpią w toku postępowania wyjaśniającego stosuje się przepis ust.1.

3.      W uzasadnieniu decyzji o umorzeniu postępowania wyjaśniającego należy wymienić osoby, przeciwko którym toczyło się postępowanie, oraz zarzuty albo zdarzenia będące jego przedmiotem, zwięźle przedstawić czynności, jakich dokonano, i poczynione ustalenia, ocenić zebrane dowody oraz wskazać powody faktyczne i prawne, które zadecydowały o umorzeniu i przyjętej podstawie tego umorzenia.

4.      Na decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2 członkowi izby samorządu zawodowego którego dotyczy postępowanie wyjaśniające przysługuje, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia, odwołanie do krajowego rzecznika, a jeżeli decyzje te wydał krajowy rzecznik - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez krajowego rzecznika.

5.      Odwołanie wnosi się za pośrednictwem rzecznika, który wydał zaskarżoną decyzje.

6.      Organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania (wniosku) oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania (wniosku). Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

7.      Jeżeli odwołanie (wniosek) odpowiada warunkom formalnym, krajowy rzecznik wszczyna postępowanie odwoławcze.

8.      Krajowy rzecznik może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania rzecznikowi, który wydał decyzję.

9.      Strona może cofnąć odwołanie (wniosek) przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy. Rzecznik krajowy nie uwzględni jednak cofnięcia odwołania (wniosku), jeżeli prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny.

10.  Po rozpoznaniu odwołania krajowy rzecznik wydaje decyzję, w której:

1)      utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję,

2)      uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy bądź uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji,

3)      umarza postępowanie odwoławcze,

4)      może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części. Przekazując sprawę krajowy rzecznik może wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

11.  Po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy krajowy rzecznik wydaje decyzje przewidziane w ust. 10 pkt 1-3.

Decyzje, o których mowa w ust. 10 i 11 są ostateczne

 

§ 42 skreśla się

 

§ 43 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Plany przechowuje się w aktach sprawy”.

 

§ 45 otrzymuje brzmienie: „Dowody w postępowaniu w sprawach odpowiedzialności zawodowej przeprowadza się w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego”

 

§ 47 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Przed pierwszym przesłuchaniem należy pouczyć świadków o przysługujących im uprawnieniach oraz ciążących na nim obowiązkach i konsekwencjach ich niedopełnienia. Pouczenie należy wręczyć na piśmie. Kopię pouczenia, podpisaną przez świadka, włącza się do akt sprawy”.

 

§ 51 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ”Nie należy powoływać w charakterze biegłego osoby, która przeprowadzała w danej sprawie kontrolę albo która jest zatrudniona w instytucji, która jest bezpośrednio zainteresowana wynikiem postępowania bądź w instytucji z nią związanej”.

 

Skreśla się  rozdział: „VI. Dowody w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych” – od § 53 do § 85

 

Skreśla się rozdział: „VIII. Postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej” – od § 100 do § 104

 

§  105 otrzymuje brzmienie:

„W toku postępowania wyjaśniającego rzecznik powinien dążyć do szczegółowego wyjaśnienia sprawy. Jest on obowiązany badać i uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i niekorzyść członka izby samorządu zawodowego, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające”.

 

Dodaje się §  o następujący treści:

1.      „W toku postępowania wyjaśniającego członkowi izby samorządu zawodowego, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, należy umożliwić złożenie wszystkich wyjaśnień, które uważa on za istotne dla sprawy.

2.      Członek izby samorządu zawodowego, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, ma prawo w toku postępowania wyjaśniającego zgłaszać wnioski dotyczące przesłuchania świadków, powołania biegłych oraz przeprowadzenia innych dowodów.

 

Dodaje się § o następujący treści: „Rzecznik w toku postępowania wyjaśniającego może zwrócić się o przeprowadzenie czynności w ramach postępowania do rzecznika innej izby samorządu zawodowego”.

 

§   113 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli pismo, w tym wniosek o ukaranie nie odpowiada warunkom formalnym, skierowany został przez osobę nieuprawnioną lub z treści pisma wynika, że podlega ono zwrotowi albo że sprawę należy przekazać innemu sądowi lub innemu organowi, przewodniczący sądu wykonuje tę czynność zgodnie z przepisami”

 

§ 116 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Sąd stosuje odpowiednio przepisy § 39 do § 41”.

 

§ 119 skreśla się

 

Skreśla się rozdział: „XII. Postępowanie dyscyplinarne I instancji”  – od § 153 – do §  212

 

 

§ 214 ust 1 otrzymuje brzmienie: „dopuściły się występków lub wykroczeń, określonych Prawem budowlanym (rozdział 9)”,

 

§ 216 otrzymuje brzmienie:

1.      „Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie wszczyna się na wniosek organu nadzoru budowlanego, właściwego dla miejsca popełnienia czynu lub stwierdzającego popełnienie czynu, złożony po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

2.      Wniosek składa się do właściwego rzecznika

3.      Wniosek powinien zawierać określenie zarzucanego czynu, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz wskazanie dowodów.

4.      Wniosek może złożyć w zakresie swojej właściwości organ samorządu zawodowego”.

 

§ 221 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Obwiniony może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania”.

 

§ 222 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Pełnomocnikiem obwinionego może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

 

§ 263 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Członkowi izby ukaranemu w trybie odpowiedzialności zawodowej do czasu zatarcia kary zawieszenia w prawach członka, nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze”.

 

Skreśla się Rozdział „XVIII. Postępowanie szczególne” – od § 286 – do § 287

 

W wykazie formularzy w spisie  pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„decyzja w sprawie umorzenia postępowania wyjaśniającego – 29”

 

W wykazie dokumentów wymagających opatrywania pieczęcią urzędową:

Pkt 4 otrzymuje brzmienie: „decyzja w sprawie umorzenia postępowania wyjaśniającego”,

 

 

W załączniku nr 2:

Spis treści otrzymuje brzmienie:

 

I.            Przepisy ogólne

II.            Zadania i organizacja rzecznika

III.            Zadania i organizacja sądów dyscyplinarnych

IV.            Postępowanie wyjaśniające zasady ogólne

V.            Dowody zasady ogólne

VI.            Dowody w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych

VII.            Postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej

VIII.            Udział rzecznika w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym

IX.            Przepisy ogólne o postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej

X.            Postępowanie dyscyplinarne w I instancji

XI.            Postępowanie odwoławcze w sprawach dyscyplinarnych

XII.            Postępowanie przed sądem apelacyjnym

 

 

 

§ 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Rzecznik odpowiedzialności zawodowej oraz sądy dyscyplinarne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przy rozpatrywaniu spraw związanych z obszarem ich kompetencji kierują się przede wszystkim przepisami ustaw i rozporządzeń wydanych na ich podstawie, a w razie braku regulacji w przepisach powszechnie obowiązujących powinni korzystać z przepisów niniejszej uchwały”.

pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„Niniejsza uchwała ma na celu ujednolicenie trybu postępowania rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz sądów dyscyplinarnych nie wkraczając jednak w obszar orzekania, w którym organy te są niezależne”

pkt 4, ust. 4) skreśla się;

pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„K.p.a.” – rozumie się przez to Kodeks postępowania administracyjnego

 

§ 2 otrzymuje brzmienie:

1.      Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej wykonuje zadania określone w art. 26 ustawy a w szczególności:

1)      prowadzi postępowania wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej członków okręgowej izby,

2)      składa odwołania od orzeczeń okręgowego sądu dyscyplinarnego w sprawach, o których mowa w pkt 1, do krajowego sądu, a od orzeczeń krajowego sądu składa odwołania do właściwego sądu apelacyjnego.

2.      Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wybrany największą liczbą głosów koordynuje pracę pozostałych rzeczników.

 

§ 3 ust 2) otrzymuje brzmienie:

„składa odwołania od orzeczeń krajowego sądu w sprawach, o których mowa w pkt 1, do właściwego sądu apelacyjnego”

dodano pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

„Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wybrany największą liczbą głosów koordynuje pracę pozostałych krajowych rzeczników”

 

§ 6 otrzymuje brzmienie:

„O wszczęciu postępowania w sprawach dużej wagi, ze względu na ich rodzaj, charakter i skutki, okręgowy rzecznik powinien informować krajowego rzecznika. Z własnej inicjatywy rzecznik powinien informować w formie pisemnej o sprawach zawiłych, zwłaszcza gdy sprawa wymaga konsultacji.”

 

§ 9 otrzymuje brzmienie:

„Rzecznik, wykonując samodzielnie czynności, jest odpowiedzialny za prawidłowość i terminowość tych czynności, a zwłaszcza za treść i formę postanowień, zarządzeń i innych pism procesowych oraz rzetelność ustnych sprawozdań i ścisłość informacji.

Rzecznik podpisuje sporządzone przez siebie pisma z zakresu przydzielonych mu zadań, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej. Każde pismo sporządzone przez rzecznika powinno zawierać jego imię i nazwisko, numer sprawy oraz datę.”

 

§ 14 otrzymuje brzmienie:

1.      „Rzecznik pełni dyżury w siedzibie izby w wyznaczonych dniach i godzinach celem przyjmowania interesantów.

2.      Dni i godziny przyjęć interesantów podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie izby i na stronie internetowej.

3.      Harmonogram dyżurów określa rzecznik koordynator w porozumieniu z rzecznikiem.”

 

§ 15 otrzymuje brzmienie:

1.      „Podział zadań pomiędzy rzecznikami ustalają rzecznicy, określając zakres i rodzaj wykonywanych przez siebie zadań, z jednoczesnym wskazaniem czynności zastrzeżonych dla poszczególnych rzeczników oraz form i zakresu służbowego nadzoru wewnętrznego.

2.      Przy podziale zadań należy w miarę możliwości uwzględnić indywidualne zainteresowania, kwalifikacje, uzdolnienia i doświadczenie zawodowe rzeczników, a także przestrzegać zasady równomiernego obciążenia ich pracą.

3.      Podziału zadań rzecznicy dokonują w formie pisemnej. Treść pisma opatruje się datą i podpisem zainteresowanych.

4.      Rzecznik używa pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła, odpowiadającej obowiązującym przepisom. Zasady używania pieczęci określają odrębne przepisy.

5.      Rzecznik posiada legitymację wydawaną przez radę właściwej izby. Wzór legitymacji określa Rada Krajowa Izby.”

 

§ 17 otrzymuje brzmienie:

„ Zadania związane ze współpracą rzecznika z prasą wykonuje rzecznik, któremu w ramach podziału zadań przypadły te obowiązki.”

 

§ 18 otrzymuje brzmienie

„Okręgowy sąd wykonuje zadania określone w art. 25 ustawy, a w szczególności rozpatruje sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby”

 

§ 19 ust 3) skreśla się;

 

§ 28 dodano pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

2. „Zadania związane ze współpracą sądu z prasą wykonuje przewodniczący sądu lub wyznaczony członek sądu.”

 

§ 30 pkt 1 skreśla się;:

1.      „Sądy używają pieczęci urzędowych z wizerunkiem orła, odpowiadających obowiązującym przepisom. Zasady używania pieczęci określają odrębne przepisy.”

 

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2.      „Członkowie sądu posiadają legitymacje wydawane przez radę właściwej izby. Wzór legitymacji określa Krajowa Rada Izby”

 

§ 32 pkt 1,2,3 otrzymują brzmienie:

1.      „Postępowanie wyjaśniające prowadzi rzecznik wykonujący swoje zadania na podstawie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów i innych ustaw oraz przepisów wydanych na ich podstawie.

2.      Po otrzymaniu informacji o czynie powodującym odpowiedzialność w sprawach dyscyplinarnych rzecznik dokonuje wstępnej oceny polegającej na sprawdzeniu swojej właściwości miejscowej, rzeczowej i funkcjonalnej w sprawie oraz określa tryb w którym sprawa powinna być rozpatrywana oraz zleca jej rejestrację przez sekretariat biura izby.

3.      Rzecznik wszczyna postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej z urzędu, na wniosek okręgowej rady izby lub krajowego rzecznika. Działanie z urzędu może być spowodowane wnioskiem, skargą, informacją uzyskaną od pokrzywdzonego lub osób trzecich.”

 

§ 38 pkt 4, ust 4) otrzymuje brzmienie:

„4) przyjęciu uzupełniających informacji”

 

§ 39 otrzymuje brzmienie:

„Przed wszczęciem postępowania bada się z urzędu, czy nie zachodzą okoliczności wyłączające postępowanie określone w art. 51 ust. 1 i 2 ustawy, art. 17 § 1 K.p.k., art. 105 K.p.a. oraz art. 100 Prawa budowlanego polegające na tym, że:

1)      czyn podlega odpowiedzialności zawodowej,

2)      czyn podlega odpowiedzialności porządkowej zgodnie z przepisami Kodeksu pracy,

3)      czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia,

4)      czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przewinienia,

5)      społeczna szkodliwość czynu jest znikoma,

6)      ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze,

7)      obwiniony zmarł i osoba uprawniona, w terminie 2 miesięcy od dnia zgonu, nie zażądała kontynuowania postępowania dyscyplinarnego ,

8)      nastąpiło przedawnienie karalności,

9)      postępowanie dyscyplinarne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się,

10)  sprawca nie podlega orzecznictwu sądów dyscyplinarnych,

11)  brak skargi uprawnionego oskarżyciela,

12)  brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej,

13)  zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie,

14)  upłynęło 3 miesiące od dnia powzięcia przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub krajowego rzecznika wiadomości o popełnieniu przewinienia,

15)  od chwili popełnienia przewinienia upłynęły 3 lata.”

 

§ 40 pkt 7 skreśla się;

 

§ 41 otrzymuje brzmienie:

1.      W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w § 39, rzecznik wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, które doręcza wraz z uzasadnieniem pokrzywdzonemu i członkowi izby samorządu zawodowego, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające.

2.      Jeżeli okoliczności, o których mowa w § 39, wystąpią w toku postępowania wyjaśniającego, rzecznik odpowiedzialności zawodowej wydaje postanowienie o umorzeniu wszczętego postępowania, które doręcza wraz z uzasadnieniem pokrzywdzonemu i członkowi izby samorządu zawodowego, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające.

3.      W uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego należy wymienić osoby, przeciwko którym toczyło się postępowanie, oraz zarzuty albo zdarzenia będące jego przedmiotem, zwięźle przedstawić czynności, jakich dokonano, i poczynione ustalenia, ocenić zebrane dowody oraz wskazać powody faktyczne i prawne, które zadecydowały o umorzeniu i przyjętej podstawie tego umorzenia.

4.      Na postanowienia, o których mowa w ust. 1 i 2, pokrzywdzonemu przysługuje, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia, zażalenie do krajowego rzecznika, a jeżeli postanowienia te wydał krajowy rzecznik - do krajowego sądu.

5.      Zażalenie wraz z odpisami dla stron wnosi się za pośrednictwem rzecznika, który wydał zaskarżone postanowienie.

6.      Odpowiednio krajowy rzecznik lub krajowy sąd pozostawia zażalenie bez rozpoznania, jeżeli zostało ono wniesione po terminie, jest niedopuszczalne albo pomimo wezwania nie usunięto w nim braków formalnych w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni.

7.      Jeżeli zażalenie odpowiada warunkom formalnym, odpowiednio krajowy rzecznik lub krajowy sąd wszczyna postępowanie odwoławcze, zarządza doręczenie stronie przeciwnej, obrońcy albo pełnomocnikowi odpisu zażalenia wraz z uzasadnieniem.

8.      Cofnięcie zażalenia przed jego rozpoznaniem wiąże odpowiednio krajowego rzecznika lub krajowy sąd. Nie zaskarżone postanowienia stają się ostateczne z mocy prawa.

9.      Po rozpoznaniu zażalenia odpowiednio krajowy rzecznik lub krajowy sąd:

1)      utrzymuje w mocy albo uchyla zaskarżone postanowienie w całości albo części i orzeka co do istoty;

2)      uchyla zaskarżone postanowienie w całości albo części i przekazuje sprawę okręgowemu rzecznikowi do ponownego rozpatrzenia;

3)      uchyla zaskarżone postanowienie w całości albo części i umarza postępowanie w odpowiednim zakresie.

Postanowienie, o którym mowa w ust. 9 nie podlega zaskarżeniu

 

§ 42  skreśla się;

 

§ 45 otrzymuje brzmienie:

1.„Przesłuchania świadków i biegłych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych przeprowadza się w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania karnego.”

 

§ 62 otrzymuje brzmienie:

1.      „Członkowi izby samorządu zawodowego, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, oraz obwinionemu przysługuje prawo odmowy złożenia wyjaśnień.

2.      Pokrzywdzony w toku postępowania jest uprawniony do zgłoszenia wniosków dowodowych i wglądu do akt sprawy”

 

§ 81 otrzymuje brzmienie:

„ Złożone wobec biegłego oświadczenia obwinionego, dotyczące zarzucanego mu czynu, nie mogą stanowić dowodu”

 

Skreśla się rozdział: „VII Dowody w postępowaniu w sprawach odpowiedzialności zawodowej” – od § 86 – do § 99

 

Skreśla się rozdział: „IX „Postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej” - § 105

 

§ 113 otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli pismo, w tym wniosek o wszczęcie postępowania nie odpowiada warunkom formalnym, skierowany został przez osobę nieuprawnioną lub z treści pisma wynika, że podlega ono zwrotowi albo że sprawę należy przekazać innemu sądowi lub innemu organowi, przewodniczący sądu wykonuje tę czynność zgodnie z przepisami.”

 

§ 114 otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli z treści wniosku o wszczęcie postępowania wszczynającego postępowanie wynika, że sprawa powinna być rozpoznana w innym trybie niż wskazany w tym wniosku, a rozpoznanie sprawy w trybie właściwym wymaga poprawienia lub uzupełnienia wniosku, przewodniczący sądu wzywa rzecznika do usunięcia braków formalnych wniosku i zawiadamia go o odmiennym jego zakwalifikowaniu”

 

§ 115 otrzymuje brzmienie:

„W razie gdy pomimo wezwania, wniosek o wszczęcie postępowania nie został w zakreślonym terminie poprawiony lub uzupełniony i nie może otrzymać prawidłowego biegu tylko co do niektórych żądań, przewodniczący nadaje bieg wnioskowi w części, co do której nie zachodzą przeszkody formalne. Zwrotu pozostałej części wniosku dokonuje się przez doręczenie rzecznikowi”

 

§ 116 otrzymuje brzmienie

1.      „Przewodniczący sądu po wpłynięciu wniosku o wszczęcie postępowania - dokonuje wstępnej kontroli tego aktu w celu ustalenia, czy nie zachodzą braki formalne, bądź czy nie istnieje potrzeba skierowania sprawy na posiedzenie w celu rozstrzygnięcia o celowości zwrotu sprawy rzecznikowi do usunięcia istotnych braków postępowania, rozważenia kwestii umorzenia postępowania, lub w celu rozstrzygnięcia innych kwestii.

2.      Sąd stosuje odpowiednio przepisy § 39 do § 41.”

 

§ 135 otrzymuje brzmienie:

„W razie wydalenia z sali rozpraw pełnomocnika lub obrońcy, należy - w celu zabezpieczenia interesu strony - rozważyć potrzebę odroczenia rozprawy.”

 

§ 140 otrzymuje brzmienie:

„W razie gdy sporządzenie uzasadnienia orzeczenia przez przewodniczącego posiedzenia lub sprawozdawcę nie jest możliwe lub napotyka przeszkody, których czasu trwania nie można przewidzieć, uzasadnienie sporządza inny członek składu, który brał udział w wydaniu orzeczenia. Uzasadnienie podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego.”

 

§ 146 otrzymuje brzmienie:

1.      Od orzeczeń okręgowego sądu dyscyplinarnego podjętych w I instancji przysługuje odwołanie do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w Warszawie.

2.      Od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego podjętych w I instancji w sprawach dyscyplinarnych przysługuje odwołanie do właściwego dla miejsca zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

3.      Od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego podjętych w II instancji w sprawach dyscyplinarnych przysługuje odwołanie do właściwego dla miejsca zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

§ 150 otrzymuje brzmienie:

„Każde orzeczenie powinno być skierowane do wykonania w ciągu 14 dni od jego uprawomocnienia się lub od daty zwrotu akt sądowi pierwszej instancji albo od daty otrzymania akt z sądu apelacyjnego. Za datę skierowania do wykonania orzeczenia uznaje się datę podpisania przez przewodniczącego  pism kierujących orzeczenie do wykonania”.

 

§ 189 przyjmuje brzmienie:

„Przepisy § 170 i 171 stosuje się odpowiednio do postanowień”

§ 209 otrzymuje brzmienie:

1.      Od orzeczeń krajowego sądu w sprawach dyscyplinarnych przysługuje odwołanie do sądu apelacyjnego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego dla miejsca zamieszkania obwinionego.

2.      Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji. Od orzeczeń sądu apelacyjnego kasacja nie przysługuje.

 

Rozdział XV, XVI , XVII, XVIII skreśla się; od § 213 – do § 287

 

Wykaz formularzy Stosowany w postępowaniu dyscyplinarnym

 

W pkt 1.Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej dodano:

6) wezwanie strony/świadka/biegłego do osobistego stawiennictwa przed rzecznikiem w postępowaniu wyjaśniającym -14

 

 

W pkt. 3. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej dodano:

7)      wezwanie strony/świadka/biegłego do osobistego stawiennictwa przed rzecznikiem w postępowaniu wyjaśniającym -14

 

 

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.