Uchwała Nr 32/R/06

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 25 października 2006 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie  regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

 

Na podstawie art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) na wniosek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 5/R/06 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie  regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust.2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.),”;

2) w § 10 po ust. 3 dodaje się ust.4 w brzmieniu:

„4. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty skarbowej w znaczkach skarbowych w wysokości:

1) od podania – 5 zł.,

2) od każdego załącznika do podania – 0,50 zł.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.