Załączniki:
Załącznik nr 1Uchwała nr 36/R/06

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 13 grudnia 2006 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania

członków organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

 

Na podstawie art. 33 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42 z późn. zm.) oraz pkt IV.5. zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiących załącznik do uchwały  nr 16/05 IV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionej uchwałą Nr 38/06 V Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 24 czerwca 2006 r. uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Załącznik do uchwały Nr 3/R/03 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania członków organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.