Załączniki:
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4 

Uchwała 43/R/05

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 21 grudnia 2005 roku

 

w sprawie przygotowania Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w roku 2006

 

 

Na podstawie art. 33 pkt 1, 5 i 16 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) w celu wykonania uchwały nr 21/05 IV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada uchwala, co następuje :

 

§ 1.

 

 1. Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 25 lutego 2006r.
 2. Okręgowe Rady: Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Zielonej Górze w terminie do dnia 10 lutego 2006 r. przygotują i uchwalą sprawozdania, w tym sprawozdania finansowe za rok 2005, celem ich przedłożenia, za pośrednictwem Krajowej Rady,  do zatwierdzenia przez Okręgowy Zjazd, o którym mowa w ust.1.
 3. Zobowiązuje się organy Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Zielonej Górze do przygotowania i uchwalenia w terminie do dnia 10 lutego 2006 r. sprawozdań za rok 2005 celem ich przedłożenia, za pośrednictwem Krajowej Rady,  do zatwierdzenia przez Okręgowy Zjazd, o którym mowa w ust.1.
 4. Zobowiązuje się organy Krajowej Izby do spowodowania przygotowania i przedstawienia Krajowej Radzie w terminie do dnia 10 lutego 2006 r. sprawozdań za rok 2005 nadzorowanych przez nie organów Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Zielonej Górze.
 5. Wyznacza się Pana Janusza RYMSZĘ na osobę odpowiedzialną za organizację Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 6. Zobowiązuje się Okręgowe Rady: Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Zielonej Górze do przygotowania i uchwalenia w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r. prowizorium budżetowego izby na okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 25 lutego 2006 r. uwzględniającego uzyskane i przewidywane wpływy izby ze składek członkowskich oraz innych źródeł, wydatki bieżące, z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych, a także uwzględniające konieczność zapewnienia finansowania działalności samorządu zawodowego na terenie województwa lubuskiego w okresie od dnia 26 lutego do dnia 31 grudnia 2006 r.
 7. Projekt porządku obrad Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
 8. Projekt  regulaminu wyborów do organów Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
 9. Projekt regulaminu Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
 10. Zobowiązuje się Okręgową Radę Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wybraną w dniu 25 lutego 2006 r. do zapewnienia wymiany zaświadczeń o członkostwie w izbie w terminie do dnia 31.03.2006 r. Wymiana dotyczy wszystkich członków uprawnionych do otrzymania zaświadczenia.
 11. Zobowiązuje się Biuro Krajowej Rady do przygotowania projektu budżetu Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2006 oraz projektów pozostałych uchwał Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie do dnia 10.02.2006 r.

 

§ 2.

 

 1. W razie niepodjęcia w terminie przez Okręgowe Rady: Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim lub Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Zielonej Górze uchwał wymienionych w § 1 uchwały te zostaną podjęte przez Krajową Radę stosowne do przepisu art.33 pkt 16 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.).
 2. Niewykonanie przez członków organów okręgowych izb obowiązków określonych w § 1 skutkować będzie skierowaniem do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.