Uchwała 42/R/05

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 21 grudnia 2005 roku

 

w sprawie zasady ustalania liczby delegatów na Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2006-2010

 

 

Na podstawie art. 29 ust .4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) Krajowa Rada uchwala, co następuje :

 

§ 1

  1. Określa się zasadę ustalania liczby delegatów z okręgowych izb na Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2006-2010 w ten sposób, że na każdą rozpoczętą liczbę 500 członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w danej okręgowej izbie wybrany będzie jeden delegat przyjmując za podstawę ustalenia listę członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze w okręgu według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku.
  2. Liczbę delegatów z Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa obejmującej obszar całego województwa Lubuskiego ustala się poprzez zsumowanie liczby członków Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Zielonej Górze posiadających czynne i bierne prawo wyborcze w okręgu według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.