Uchwała nr 40/R/05

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 21 grudnia 2005 r.

 

w sprawie terminarza działań przygotowawczych

do  Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB

 

 

§ 1

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza następujący  terminarz działań przygotowawczych do V Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego PIIB:

 

31 stycznia 2006r.

- zakończenie obwodowych zebrań wyborczych

- ustalenie terminów okręgowych zjazdów

 

6 lutego 2006r.- termin przygotowania projektów sprawozdań

- Krajowej Rady (bez części finansowej)

- Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

- Krajowego Sądu Dyscyplinarnego

- Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 

15 lutego 2006r.

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady, na którym następuje:

- przyjęcie przygotowanych sprawozdań przez organa Krajowej Izby

i przekazanie do Krajowej Komisji Rewizyjnej

 

22 marca 2006r.

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady na którym następuje:

- przyjęcie sprawozdania finansowego i przekazanie do Krajowej Komisji                       Rewizyjnej

- omówienie sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej (poza częścią

finansową)

 

19 kwietnia 2006r.

Posiedzenie Krajowej Rady PIIB na którym następuje:

- zatwierdzenie sprawozdań: KR, KKK, KSD i KROZ

- omówienie sprawozdania KKR (łącznie z częścią finansową)

 

 

26 kwietnia 2006r.

Posiedzenie Prezydium KR PIIB na którym następuje:

- przyjęcie porządku obrad Zjazdu

- przyjęcie propozycji zmian w Statucie i regulaminach przygotowanych

przez Komisję Prawno- Regulaminową

- przyjęcie regulaminu obrad Zjazdu

- przyjęcie projektu budżetu na rok 2007r.

- przyjęcie propozycji zmian organizacyjnych w strukturze PIIB

 

17 maja 2006r.

Posiedzenie Prezydium KR PIIB

- przyjęcie list kandydatów do organów PIIB na II kadencję osób      rekomendowanych przez ustępujące władze. Propozycja do zgłoszenia na V Zjeździe

- omówienie stanowiska przedstawionego przez Komisję Wnioskową wybraną na IV Zjeździe w sprawie wniosków zgłoszonych na okręgowych zjazdach sprawozdawczo- wyborczych w 2006r. kierowanych do Krajowych organów.

 

31 maja 2006r.

Posiedzenie Krajowej Rady i zatwierdzenie materiałów zatwierdzonych na posiedzeniach Prezydium KR PIIB w dniach 26 kwietnia i 17 maja 2006r.

 

14 czerwca 2006r.

 

Posiedzenie Prezydium KR PIIB na którym ustalone zostaną

- kandydatury do Prezydium Zjazdu

- kandydatury do Komisji Zjazdowych

Ponadto przekazana zostanie informacja o technicznym przygotowaniu V Zjazdu.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.