Załączniki:
załącznik nr 1
załącznik nr 1a
załącznik nr 1b
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8Uchwała Nr 39/R/05

 

z dnia 21.12.2005 r. Krajowej Rady

 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych

 

Na podstawie art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) w związku z § 3 pkt 9 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, na wniosek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Zatwierdza się regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych, wraz z załącznikami w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.