Załączniki:
Załącznik nr 1Uchwała 15/R/05

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 25 maja 2005 r.

 

w sprawie Regulaminu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

w sprawie zasad i trybu zawieszania w prawach członka

oraz skreślania z listy członków

 

 

§ 1

 

 

Na podstawie §19 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada przyjmuje Regulamin Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie zasad i trybu zawieszania w prawach członka oraz skreślenia z listy członków.

 

 

 

§ 2

 

Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.