Regulamin postępowania przy ustaniu, zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

§ 1.

Regulamin określa tryb postępowania przy ustaniu, zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

§ 2.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1) zawieszenie – jest to zawieszenie w prawach członka izby,

2) skreślenie – jest to skreślenie z listy członków izby,

3) składki członkowskie – są to: składka na Krajową Izbę i okręgową izbę,

4) zaległe składki – składki na Krajową Izbę i okręgową izbę, nieopłacone do czasu zawieszenia,

5) nadpłacone składki – składki członkowskie opłacone za okres po zawieszeniu lub po skreśleniu,

6) ubezpieczenie OC – opłatę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członka izby.

§ 3.

1. Zawieszenie następuje:

1) na wniosek członka izby,

2) w wyniku sankcji dyscyplinarnej.

2. Zawieszenie powoduje:

1) zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

2) odmowę wydania zaświadczenia o przynależności do izby oraz zakaz posługiwania się wcześniej wydanym zaświadczeniem,

3) utratę czynnego i biernego prawa wyborczego, a w szczególności, wygaśnięcie mandatu delegata na Krajowy Zjazd i okręgowy zjazd oraz mandatu do pełnienia funkcji w organach izby,

4) zwolnienie, w okresie zawieszenia, z obowiązku opłacania składek członkowskich,

5) zwrot, na wniosek członka izby, nadpłaconych składek członkowskich.

3. W okresie zawieszenia osoba zawieszona nie jest ubezpieczona przez Krajową Radę.

§ 4.

Zawieszenie na wniosek członka izby następuje:

1) na podstawie pisemnego wniosku członka izby,

2) na mocy ostatecznej uchwały okręgowej rady izby,

3) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5.

Zakończenie okresu zawieszenia na wniosek członka izby następuje:

1) na podstawie pisemnego wniosku członka izby,

2) po opłaceniu:

a) zaległych składek członkowskich, w wysokości obowiązującej w okresie powstania zaległości,

b) bieżących składek członkowskich,

3) na mocy ostatecznej uchwały okręgowej rady izby,

4) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki, o których mowa w pkt 1-3.

§ 6.

1. Zawieszenie członka izby, o którym mowa w § 3 ust. 1 p. 2, następuje w wypadku:

1) orzeczenia kary, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,

2) orzeczenia kary, o której mowa w art. 96 ust. 1 pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,

3) nieopłacenia składek członkowskich za okres dłuższy niż 6 miesięcy, przy czym, okres ten jest liczony od nieopłacenia w całości i w terminie którejkolwiek ze składek członkowskich.

2. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, następuje na podstawie ostatecznego (prawomocnego) rozstrzygnięcia sądu dyscyplinarnego z dniem, w którym rozstrzygnięcie stało się ostateczne (prawomocne).

3. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, następuje na podstawie uchwały okręgowej rady, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uchwała stała się ostateczną.

§ 7.

1. Zakończenie okresu zawieszenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 następuje po wykonaniu kary.

2. Wydanie zaświadczenia o członkostwie w izbie następuje po opłaceniu zaległych składek członkowskich, w wysokości obowiązującej w okresie powstania zaległości oraz składek bieżących i ubezpieczenia OC.

§ 8.

1. Zakończenie okresu zawieszenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 następuje na mocy ostatecznej uchwały okręgowej rady, na pisemny wniosek członka izby i po opłaceniu zaległych składek członkowskich w wysokości obowiązującej w okresie powstania zaległości, wpisowego oraz składek bieżących i ubezpieczenia OC.

2. Uchwała okręgowej rady, o której mowa w ust.1, wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki określone w ust. 1.

§ 9.

1. Skreślenie członka izby następuje w wypadku:

1) orzeczenia o stwierdzeniu zakazu wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

2) orzeczenia kary, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt. 4 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,

3) nieopłacenia składek członkowskich za okres 12 miesięcy,

4) pisemnego wniosku członka izby,

5) śmierci członka.

2. Skreślenie następuje z dniem, w którym rozstrzygnięcie o skreśleniu stało się ostateczne.

§ 10.

Skreślenie powoduje:

1) zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

2) odmowę wydania zaświadczenia o przynależności do izby oraz zakaz posługiwania się wcześniej wydanym zaświadczeniem,

3) utratę czynnego i biernego prawa wyborczego, a w szczególności, wygaśnięcie mandatu delegata na Krajowy Zjazd i okręgowy zjazd oraz mandatu do pełnienia funkcji w organach Izby,

4) wygaśnięcie obowiązku opłacania bieżących składek członkowskich oraz ubezpieczenia OC,

5) zwrot nadpłaconych składek, w wypadku, o którym mowa w §9 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5.

§11.

Ponowny wpis na listę członków izby następuje:

1) po skreśleniu, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 i 4,

2) na podstawie pisemnego wniosku wnioskodawcy,

3) po opłaceniu:

a) zaległych składek, w wysokości obowiązującej w okresie powstania zaległości,

b) opłaty wpisowej w wysokości określonej w Zasadach Gospodarki Finansowej Izby,

c) bieżących składek członkowskich oraz ubezpieczenia OC,

4) na mocy ostatecznej uchwały okręgowej rady izby,

5) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki, o których mowa w pkt 1-4.

§ 12.

Zakończenie okresu zawieszenia lub ponowny wpis na listę członków izby nie powoduje przywrócenia posiadanego przez członka przed zawieszeniem lub skreśleniem z listy członków izby mandatu delegata na Krajowy Zjazd i okręgowy zjazd oraz mandatu do pełnienia funkcji w organach izby.