Załączniki:
załącznik nr 1
załacznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4Uchwała 44/R/05

 

Krajowej Rady  PIIB z dnia 21.12.05 r.

 

w sprawie przyjęcia ramowych dokumentów

na okręgowe zjazdy sprawozdawczo- wyborcze

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

§ 1

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje następujące ramowe dokumenty:

1. Porządek obrad okręgowych zjazdów sprawozdawczo-wyborczych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (zał. 1)

2. Szczegółowy regulamin wyborów do organów okręgowych izb inżynierów budownictwa (zał. 2)

3. Regulamin okręgowego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 2006r. (zał. 3)

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia