Uchwała nr 17/R/04

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 października 2004 r.

w sprawie uchylenia uchwały.

 

Na podstawie art. 33 pkt 15 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz.2052, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Uchyla się sprzeczną z prawem nr 20/04 Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 19 października 2004 r. w sprawie sposobu i zasad realizacji uchwały Nr 3 III Zjazdu PDK OIIB z dnia 3 kwietnia 2004 r.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Uchwałą nr uchwałę nr 20/04 Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 19 października 2004 r. w sprawie sposobu i zasad realizacji uchwały Nr 3 III Zjazdu PDK OIIB z dnia 3 kwietnia 2004 r.  rada okręgowa określiła sposób wykonania nieważnej prawnie uchwały Zjazdu. Uchwała rady stanowiąca wykonanie takiej uchwały wymaga uchylenia.

Dla wskazania wadliwości uchwały rady należy dokonać oceny prawnej uchwały Zjazdu.

Podczas III Zjazdu Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjęta została uchwała nr 3 z dnia 3 kwietnia 2004 r w sprawie sfinansowania ubezpieczenia dla członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W uchwale tej, podjętej bez wskazania podstawy prawnej rozstrzygnięcia, zjazd zobowiązał Radę Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa „do pokrycia dla wszystkich członków Izby opłacających składki i ubezpieczenie przez ostatni rok obowiązkowej składki OC za 2005 r.”. Uchwała nie zawiera klauzuli wejścia w życie.

Już sam fakt podjęcia uchwały bez podstawy prawnej powoduje jej wadliwość a w konsekwencji brak prawnych możliwości jej realizacji. Analogicznie brak określenia terminu wejścia w życie uchwały powoduje jej niewykonalność. Niewykonalna jest bowiem uchwała nie określająca terminu obowiązywania jej postanowień.

Tak więc przedmiotowa uchwała zawiera wady formalne uniemożliwiającej jej skuteczne wykonanie, abstrahując od merytorycznej jej treści.

Także w warstwie merytorycznej uchwała jest wadliwa.

Należy wskazać, że uchwała w sposób rażący narusza ustawowe zasady równego traktowania członków Podkarpackiej okręgowej izby. Stosownie do literalnego brzmienia uchwały Izba pokryje składkę OC za 2005 r. dla członków Izby opłacających składki i ubezpieczenie przez rok 2003.

Oznacza to de facto pokrycie składki członkowskiej dla osób, które uzyskały członkostwo w izbie do 31 grudnia 2002 r., były nieprzerwanie członkami izby w roku 2003 i opłaciły wszystkie składki za cały rok 2003. Ich dalsza postawa w izbie (np. nie opłacenie składek w roku 2004) jest bez znaczenia dla uzyskania świadczeń w wykonaniu uchwały. Oznacza to jednocześnie, że uchwała nie dotyczy osób uzyskujących członkostwo w izbie po dniu 31 grudnia 2002 r. oraz osób nie mających, bez względu na przyczyny, ciągłości członkostwa.

Na marginesie należy wskazać, że delegaci na Zjazd uchwalili świadczenia dla siebie pozbawiając ich członków uzyskujących członkostwo w okresie późniejszym. Przecież delegatami są wyłącznie osoby, które uzyskały członkostwo w izbie w roku 2002. Treść uchwały jednoznacznie wskazuje iż uchwalono świadczenia dla siebie samych.

W opinii Krajowej Rady nie może być akceptowana uchwała w tak różny sposób traktująca członków samorządu. Należy jednocześnie podkreślić, że Okręgowa Rad nie może wad prawnych uchwały Zjazdu sanować własną uchwałą, jak próbuje to czynić w przedmiotowej uchwale rozszeżając zakres świadczeń na pozostałych członków wbrew decyzji zjazdu. W tym zakresie uchwała rady jest sprzeczna z uchwałą Zjazdu, co także powoduje konieczność jej uchylenia.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że omawiana uchwała jest w praktyce rozstrzygnięciem indywidualnym dotyczącym praw i obowiązków poszczególnych członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

O indywidualnym charakterze uchwały przesądza fakt, że zwalnia ona od obowiązku opłacania składki ubezpieczeniowej niektórych, wybranych członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zachowując ten obowiązek dla pozostałych.

Jako uchwała o charakterze indywidualnym podlega rygorom K.p.a. stosownie do art. 11 ust.1 ustawy o samorządach zawodowych. Uchwała nie zawiera jednak żadnych elementów wymaganych przepisami K.p.a. w odniesieniu do decyzji administracyjnej (art. 104 i nast. K.p.a.). Ponadto uchwała nie została w przewidzianym przepisami trybie doręczona członkom wszystkim członkom samorządu zawodowego uniemożliwiając skorzystanie przez członków z praw strony, w tym prawa do zaskarżenia uchwały.

Należy podkreślić, że zgodnie z K.p.a. nie podlega wykonaniu rozstrzygnięcie indywidualne, do czasu kiedy stanie się ostatecznym – upłynie termin do jego zaskarżenia. Ponieważ omawiana uchwała nie zawiera rygoru natychmiastowej wykonalności, nie może być wykonana do czasu jej skutecznego doręczenia wszystkim członkom z pouczeniem o prawie odwołania i upływu terminu do jej zaskarżenia.

Nie może być zatem wykonana uchwała Zjazdu nie doręczona członkom i z tego powodu uchwała rady także jest wadliwa.

Ponadto stwierdzić należy, że wykonanie tej uchwały nie jest możliwe z przyczyn finansowych. W uchwale nr 2 III Zjazdu Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie na rok 2004 nie przewidziano środków finansowych na realizację uchwały nr 3. W budżecie na rok 2004 brak jest wśród wydatków tytułu – finansowanie składki ubezpieczenia OC. Także w środkach samopomocowych brak jest kwot zapewniających pokrycie tego wydatku.

Wydatkowanie tak znacznych kwot nie znajdujących pokrycia w planie wydatków stanowiłoby rażące naruszenia dyscypliny finansowej izby.

Rada w swojej uchwale nie może przeznaczyć na skałdki OC kwot nie zapisanych na ten cel w budżecie , w tym nie może na ten cel przeznaczyć zysku netto z poz. 8 bilansu. Analogicznie nie może rada przeznaczyć kwot z nieistniejącego budżetu na rok 2005.

Powyższe także powoduje konieczność uchylenia uchwały.

Należy także wskazać, że omawiana uchwała sprzeczna jest z uchwalonymi przez III Krajowy Zjazd PIIB zasadami gospodarki finansowej na rok 2004. Wcześniejsza uchwała Zjazdu okręgowego traci moc, jeżeli jest sprzeczna z późniejszą uchwałą wyższej rangi – uchwałą Krajowego Zjazdu. Jest to typowa sytuacja dla tzw. norm kolizyjnych. Późniejsze prawo uchyla prawo wcześniejsze jeżeli jest z nim sprzeczne.

W zasadach gospodarki finansowej na rok 2005 III Krajowy Zjazd w pkt III postanowił, że „składkę należy regulować łącznie z opłatą 100 zł. przeznaczoną na zbiorowe ubezpieczenie OC członków”.

Wykonanie omawianej uchwały Okręgowego Zjazdu zmierzałoby do obejścia uchwały Krajowego Zjazdu w zakresie składek ubezpieczenia OC. Stanowiłoby w praktyce zwolnienie wybranych członków Podkarpackiej OIIB z obowiązku uiszczania składki ubezpieczeniowej na koszt pozostałych członków izby. Mogłoby to być zrozumiałe w przypadku członków w szczególnie trudnej sytuacji finansowej w ramach samopomocy, ale nie jest dopuszczalne w formie zaproponowanej w omawianej uchwale.

 

Wskazać też należy na zagadnienie finansowej odpowiedzialności Podkarpackiej OIIB za ewentualne błędy w przekazywaniu składki OC. Łatwe do przewidzenia są sytuacje, że na skutek błędu Podkarpackiej OIIB członek nie zapłaci składki OC w terminie, nie zrobi też tego Okręgowa Izba i w konsekwencji członek nie będzie posiadał ubezpieczenia. Za tego rodzaju błędy, nawet jednostkowe, płacić będą wszyscy członkowie Podkarpackiej OIIB w ramach swoich składek. Może się to stać kolejną przyczyną konfliktów i napięć w izbie oraz wzrostu kosztów ubezpieczenia OC dla członków pozostałych okręgowych izb. Może to być także powodem kierowania do izby roszczeń odszkodowawczych nie tylko przez członków izby pozbawionych ubezpieczenia, ale przede wszystkim osób poszkodowanych przez członków OIIB nie mających z winy OIIB ubezpieczenia OC w chwili czynu skutkującego odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Podsumowując stwierdzić należy, że brak jest prawnych możliwości wykonania uchwały nr 3 III Zjazdu Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2004 r. w sprawie sfinansowania ubezpieczenia dla członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Z powyższych przyczyn sprzeczna z prawem jest także uchwała Okręgowej Rady i koniecznym stało się jej uchylenie.

 

Jedynie na marginesie stwierdzić należy, że także uchwała okręgowej rady nie zawiera podstawy prawnej jej podjęcia (podane podstawy prawne nie upoważniają do podjęcia uchwały tej treści) nie zawiera także klauzuli wejścia w życie, co powoduje brak prawnych możliwości określenia okresu jej obowiązywania.

 

Mając powyższe na względzie rozstrzygnięto jak w uchwale.