Uchwała 19/R/04

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20.10.2004 r.

w sprawie czasopisma „Inżynier Budownictwa”

 

 

 

 

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa będą współfinansowały koszty wysyłki czterech numerów  wydawnictwa „Inżynier Budownictwa” (nr 7, 8, 9, 10) w roku 2004 w wysokości 70 gr (siedemdziesiąt groszy) za jeden egzemplarz.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.