Uchwała 22/R/04

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 15 grudnia 2004 roku

w sprawie harmonogramu przygotowań do

IV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje następujący harmonogram przygotowań do IV Krajowego Zjazdu Polskiej izby Inżynierów Budownictwa:

 

31 stycznia 2005

Þ   Ustalenie terminów Okręgowych Zjazdów (ustalają Okręgowe Rady PIIB)

 

2 lutego 2005

Posiedzenie Prezydium KR PIIB,  powołujące:

Þ   zespół przygotowujący wnioski na IV Krajowy Zjazd (zadaniem zespołu będzie przygotowanie postulatów na IV Zjazd na podstawie realizacji wniosków III Zjazdu oraz opracowanie wniosków zgłoszonych na Okręgowych Zjazdach)

Þ   osoby odpowiedzialne za opracowanie sprawozdania Krajowej Rady

Þ   osoby reprezentujące KR na Zjazdach Okręgowych

 

25 kwietnia 2005 - termin przygotowania projektów sprawozdań:

Þ   Krajowej Rady, w tym sprawozdanie finansowe za 2004 r.

Þ   Krajowej komisji Kwalifikacyjnej

Þ   Krajowego Sądu Dyscyplinarnego

Þ   Krajowego rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 

oraz przedstawienie PROJEKTU PORZĄDKU OBRAD IV ZJAZDU

 

11 maja 2005

Posiedzenie Prezydium KR PIIB, na którym następuje:

Þ   przyjęcie sprawozdań w/w organów i przekazanie do Krajowej Komisji Rewizyjnej

Þ   przyjęcie porządku obrad Zjazdu

Þ   przyjęcie Regulaminu Obrad Zjazdu

Þ   przyjęcie propozycji zmian w Statucie i regulaminach przygotowanych przez Komisję Statutowo-Regulaminową

Þ   przyjęcie Zasad gospodarki finansowej i budżetu na rok 2006

Þ   przyjęcie propozycji zmian organizacyjnych w strukturze PIIB

 

 

 

25 maja 2005

Posiedzenie Krajowej Rady

Þ   przedstawienie sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej

Þ   zatwierdzenie  sprawozdań KR, KKK

Þ   przedstawienie sprawozdań KSD, KROZ

Þ   zatwierdzenie materiałów zjazdowych przygotowanych przez

Prezydium:

·        porządek obrad Zjazdu

·        zmiany w Statucie i regulaminach

·        zasady gospodarki finansowej i budżet na 2006 r.

·        zmiany organizacyjno-strukturalne

·        opracowanie wniosków ze zjazdów okręgowych

 

 

v    17-18 czerwca 2005 r. - IV Krajowy Zjazd PIIB