Uchwała 6/R/04

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie „Regulaminu postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce osób z państw członkowskich, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej”

 

§ 1

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierow Budownictwa zatwierdza  „Regulamin postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce osób z państw członkowskich, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej”.

 

§ 2

W/w Regulamin stanowi załącznik do tej uchwały.

 

§ 3

„Regulamin postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce osób z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej” obowiązuje od dnia 1.06.2004 r.

 

REGULAMIN

 

POSTĘPOWANIA W  SPRAWIE  UZNAWANIA

KWALIFIKACJI  ZAWODOWYCH  W  BUDOWNICTWIE  W POLSCE

OSÓB Z  PAŃSTW  EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

ORAZ  KONFEDERACJII  SZWAJCARSKIEJ

 

 

§ 1.

 

Aktami regulującymi uznawanie kwalifikacji zawodowych w budownictwie osób będących obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa są, w szczególności:

 

1)      ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954 z późn. zm.),

2)      ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności (Dz. U. Nr 71, poz. 655 z późn. zm.),

3)      ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

4)      ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.),

5)      ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z późn. zm.),

6)      rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru formularzy składanych w postępowaniu o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz.94),

7)      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. Nr 237, poz. 2007),

8)      rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz.38 z późn. zm.),

9)      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. Nr 62, poz. 565),

10)  statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

11)  regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 2.

 

1.   Regulamin stosuje się do osób będących obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, które posiadają kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu regulowanego odpowiadającego samodzielnym funkcjom technicznym w budownictwie w Polsce.

2.   Osoby nie spełniające warunków określonych w ust. 1 mają prawo ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych na zasadach ogólnych określonych w odrębnych przepisach obowiązujących w Polsce.

 

§ 3.

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwana dalej „Krajową Radą”, na wniosek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwanej dalej „Komisją Kwalifikacyjną”, uznaje kwalifikacje zawodowe osób będących obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w zakresie specjalności, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2-5 ustawy – Prawo budowlane.

 

§ 4.

 

1.      Prowadzenie postępowania sprawdzającego należy, z upoważnienia Krajowej Rady, do kompetencji Komisji Kwalifikacyjnej.

2.      Wydawanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego odpowiadającego samodzielnym funkcjom technicznym w budownictwie należy do kompetencji Krajowej Rady.

3.      Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej powołuje spośród członków Komisji zespół sprawdzający w składzie od 3 do 5 osób oraz wyznacza przewodniczącego i sekretarza.

 

§ 5.

 

1.      Osoba ubiegająca się o uznanie kwalifikacji zawodowych nadanych w państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej, składa wniosek w języku polskim do Krajowej Rady.

2.      Wzór wniosku określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru formularzy składanych w postępowaniu o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 94).

3.      Do wniosku należy dołączyć:

1)      życiorys zawodowy;

2)      dokument potwierdzający posiadanie prawa do wykonywania zawodu regulowanego w państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej, który odpowiada samodzielnym funkcjom technicznym w budownictwie w Polsce lub

3)      odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia średniej szkoły technicznej oraz

4)      dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej:

-   dwuletniej, w przypadku ukończenia studiów wyższych albo

-   czteroletniej, w przypadku ukończenia średniej szkoły technicznej

przy sporządzaniu projektów lub na budowie, wydany przez właściwą instytucję w państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej;

5)      dowód uiszczenia opłaty za postępowanie;

6)      kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

4.   Uwierzytelnione dokumenty w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

 

§ 6.

 

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej kieruje do zespołu sprawdzającego.

 

 

§ 7.

 

1.      W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, przewodniczący zespołu sprawdzającego nakłada, w drodze postanowienia, na wnioskodawcę ubiegającego się o uznanie kwalifikacji zawodowych obowiązek usunięcia braków w określonym terminie. Wzór postanowienia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

2.      Po otrzymaniu kompletnego wniosku zespół sprawdzający wyznacza wnioskodawcy termin rozmowy. Rozmowa dotyczy wykształcenia i praktyki zawodowej oraz odbywa się w języku polskim.

3.      Na podstawie dokumentów i rozmowy, o której mowa w ust. 2, zespół sprawdzający formułuje wniosek w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego odpowiadającego samodzielnym funkcjom technicznym w budownictwie.

4.      Zespół sprawdzający rozstrzyga w sprawie zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.

5.      Z postępowania zespół sprawdzający sporządza protokół. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

6.      Protokół zespołu sprawdzającego przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej przekazuje Krajowej Radzie.

 

§ 8.

 

1.   Krajowa Rada lub wyłoniony przez Prezesa Krajowej Rady spośród jej członków co najmniej trzyosobowy zespół orzekający, orzeka w drodze decyzji:

1)      o uznaniu kwalifikacji zawodowych osób będących obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej lub

2)      o odmowie uznania kwalifikacji zawodowych osób, o których mowa w pkt 1, w przypadku niespełnienia wymagań określonych przepisami, o których mowa w § 1 regulaminu.

2.      Organem odwoławczym od decyzji, o której mowa w ust.1, jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

3.      Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych powinno się zakończyć wydaniem decyzji nie później, niż w terminie czterech miesięcy od dnia przedstawienia przez wnioskodawcę niezbędnych dokumentów. Wzory decyzji, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki nr 3 i 4 do regulaminu.

 

§ 9.

 

W zakresie nieuregulowanym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

§ 10.

 

Członkowie zespołu sprawdzającego powołanego na podstawie § 4 oraz członkowie zespołu orzekającego Krajowej Rady powołanego na podstawie § 8 otrzymują wynagrodzenie według zasad i w wysokości ustalonej przez Krajową Radę.


zał. nr 1

do regulaminu postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce

osób z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć PIIB

Warszawa, dnia  . . . . 200 . . r.

sygn. akt

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 33 pkt 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 Nr 5, poz.42 z późn. zm.), §1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. Nr 237, poz. 2007), art. 12a ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz art. 3, art. 5 ust.1 i art. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954), w związku z art. 123 i art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) i § 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38 z późn. zm.) postanawiam nałożyć na

Pana/Panią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

urodzonego/urodzoną. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zamieszkałego/zamieszkałą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

obowiązek uzupełnienia wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Powyższe braki należy uzupełnić w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.

Uzasadnienie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podstawa prawna stwierdzonych braków)

 

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

 

Postanowienie niniejsze jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący zespołu sprawdzającego

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymują:

 

1.   Wnioskodawca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.   a/a


zał. nr 2

do regulaminu postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce

osób z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz  Konfederacji Szwajcarskiej

 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

Zespół sprawdzający nr  . . . . .                                                            Warszawa, dnia . . . . . 200. . r.

 

 

PROTOKÓŁ  POSTĘPOWANIA Nr . . . . . . .

w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce

osoby z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej

 

Pan/Pani: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nazwisko rodowe:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

data urodzenia:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kraj urodzenia:  . . . . . . . . .

miejsce urodzenia:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obywatelstwo: . . . . . . . . . .

adres zamieszkania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tytuł naukowy/zawodowy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Na posiedzeniu w dniu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zespół sprawdzający w składzie:

 

1.                                                                                      przewodniczący

2.

3.

4.

5.                                                                                      sekretarz

 

działając na podstawie aktów określonych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w § 1. Regulaminu postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce osób z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, przeprowadził postępowanie w stosunku do wnioskodawcy wymienionego w protokole.

 

WYNIK  POSTĘPOWANIA

 

1.   Sprawdzono kompletność wniosku oraz dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 3 regulaminu:

a)      życiorys zawodowy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b)      dokument potwierdzający posiadanie prawa do wykonywania zawodu regulowanego odpowiadającego samodzielnym funkcjom technicznym w budownictwie w Polsce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c)   odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia średniej szkoły technicznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(rodzaj wykształcenia)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(tytuł zawodowy, specjalność zawodowa)

d)   dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej:

- przy sporządzaniu projektów: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(liczba miesięcy trwania praktyki i charakter zatrudnienia oraz rodzaj dokumentu)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- na budowie:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(liczba miesięcy trwania praktyki i charakter zatrudnienia oraz rodzaj dokumentu)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e)      dowód uiszczenia opłaty za postępowanie:. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

zał. nr 2

do regulaminu postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce

osób z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz  Konfederacji Szwajcarskiej

 

f)       kopię dowodu tożsamości:. . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

g)      inne dokumenty:. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2.   Dokumenty złożone przez wnioskodawcę ubiegającego się o uznanie kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce:

a)   uznaje się za kompletne;

b)   stwierdza się następujące braki: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c)   wydaje się postanowienie o obowiązku uzupełnienia wniosku do dnia. . . . . . . . . . .

d)   stwierdza się, że po bezskutecznym upływie terminu wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

3.   Wnioskodawca ubiegający się o uznanie kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce:

a)      spełnia kryteria formalne;

b)      nie spełnia następujących kryteriów formalnych:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.       Rozmowę przeprowadzono w dniu . . . . . . . . . . . . . . .

5.       W wyniku postępowania zespół sprawdzający proponuje:

a)      uznanie kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce

w specjalności: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- do projektowania bez ograniczeń/w ograniczonym zakresie;

- do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń/w ograniczonym zakresie;

b)   odmowę uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego odpowiadającego samodzielnym funkcjom technicznym w budownictwie w Polsce.

6.   Zespół sprawdzający przekazuje protokół Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej z wnioskiem o wydanie decyzji o:

a)      uznaniu kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce;

b)      odmowie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego odpowiadającego samodzielnym funkcjom technicznym w budownictwie w Polsce.

 

 

Podpisy członków zespołu sprawdzającego:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

zatwierdzam

 

 

 

Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB


zał. nr 3

do regulaminu postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce

osób z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz  Konfederacji Szwajcarskiej

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć PIIB

Warszawa, dnia  . . . . 200 . . r.

sygn. akt

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 33 pkt 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 Nr 5, poz.42 z późn. zm.), §1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. Nr 237, poz. 2007), art. 12a ust.1, 2 i 4 art.88a pkt.1 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póżn. zm.) oraz art. 3, art. 5 ust.1 i art. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954), w związku z art. 104 §1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38 z późn. zm.)

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

uznaje kwalifikacje zawodowe

Pana/Pani......................................................................................................................

urodzonego/urodzonej..................................................................................................

zamieszkałego/zamieszkałej.........................................................................................

w specjalności: ..........................................................................................................

- do projektowania bez ograniczeń/w ograniczonym zakresie;

- do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń/w ograniczonym zakresie.

 

Uzasadnienie

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na podstawie protokołu postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce osób z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej stwierdziła, że:

Pan/Pani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . posiada wymagane wykształcenie i praktykę zawodową i może wykonywać zawód regulowany odpowiadający samodzielnym funkcjom technicznym w budownictwie w Polsce w zakresie określonym niniejszą decyzją.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Zespół orzekający Krajowej Rady

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

1.       ..................................................

2.       ..................................................

3.       ..................................................

Otrzymują:

1.   Wnioskodawca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.   a/a

3.   Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego


zał. nr 4

do regulaminu postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce

osób z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz  Konfederacji Szwajcarskiej

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć PIIB

Warszawa, dnia  . . . . 200 . . r.

sygn. akt

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 33 pkt 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 Nr 5, poz.42 z późn. zm.), §1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. Nr 237, poz. 2007), art. 12a ust.1, 2 i 4 art.88a pkt.1 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póżn. zm.) oraz art. 3, art. 5 ust.1 i art. 7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954), w związku z art. 104 §1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38 z późn. zm.)

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

odmawia uznania kwalifikacji zawodowych

Pana/Pani................................................................................................................................

urodzonego/urodzonej.............................................................................................................

zamieszkałego/zamieszkałej....................................................................................................

do wykonywania zawodu regulowanego odpowiadającego samodzielnym funkcjom technicznym w budownictwie w Polsce.

 

Uzasadnienie

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na podstawie protokołu postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce osób z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej stwierdziła, że:

Pan/Pani: .............................................................................................................................................

nie posiada ..........................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Zespół orzekający Krajowej Rady

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

1.       ...........................................

2.       ...........................................

3.       ...........................................

Otrzymują:

1.   Wnioskodawca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.   a/a

3.   Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego