Załączniki:
Załącznik nr 1Uchwała nr 18/R/04

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 października 2004 roku

w sprawie rozwiązania Krajowej Komisji

ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń PIIB

 

 

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Krajowa Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń ulega rozwiązaniu w związku z wykonaniem postawionego przed nią zadania.

 

§ 2

 

Dokument pt. „Zasady korzystania z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa”, który stanowi efekt pracy Komisji, zostaje przyjęty do stosowania w PIIB /zał./.

 

§ 3

 

Krajowa Rada wyraża podziękowanie M.Personie, Przewodniczącemu Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń i jej członkom za wkład w powstanie w/w dokumentu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.