Załączniki:
Załącznik nr 1UCHWAŁA nr 16/R/04

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20.10.2004 r. w sprawie przyjęcia do realizacji

wniosków zgłoszonych na III Zjeździe

 

§ 1

 

Rada dokonała analizy zapisów wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków III Zjazdu. Rada uznaje za celowe :

  1. Przyjąć do szczegółowego i roboczego rozpatrzenia wnioski wymienione w Załączniku nr 1. W tym celu dalsze prace będą prowadzone w oparciu o pełny tekst wniosku.
  2. Wykorzystywać w dalszych pracach nad opiniowaniem aktów prawnych wnioski wymienione w Załączniku nr 2.

§ 2

Rada uznaje wnioski zamieszczone w załączniku nr 3 za niemożliwe do realizacji.

§ 3

Poza wymienionymi w załącznikach wnioskami delegaci złożyli szereg wniosków, które zostały rozpatrzone i przegłosowane w toku obrad Zjazdu lub rozstrzygnięte w nowych aktach prawnych.

§ 4

Krajowa Rada PIIB rozpatruje – w sposób ciągły – przesyłane do niej projekty nowych aktów prawnych : ustaw sejmowych i rozporządzeń resortowych. W wyniku tych prac następują konsultacje i powstają opinie, propozycje nowych zapisów lub zmian w projektach. Do tych opinii dołączone są także propozycje własne Izby, do ujęcia w projektach aktów prawnych.

Izba jest w ciągłym kontakcie z porozumieniem pozarządowym urbanistów, architektów i inżynierów budownictwa, nazwanym roboczo „B-8”. Prace prowadzone w tym trybie dają wymierne rezultaty widoczne w redakcjach węzłowych ustaw i rozporządzeń wykonawczych.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Dr inż. Janusz RYMSZA                                   Prof. Zbigniew GRABOWSKI

Sekretarz Krajowej Rady                                  Prezes Krajowej Rady