Załączniki:
Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
Załącznik 1 - Wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego w trybie podstawowym.
Załącznik 2 - Karta osobowa.
Załącznik 3 - Zaświadczenie o zatrudnieniu.
Załącznik 4 - Opinia rzeczoznawcy budowlanego o kwalifikacjach zawodowych i osobowych kandydata.
Załącznik 5 - Wezwanie do uzupełnienia wniosku.
Załącznik 6 - Decyzja odmowna Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Załącznik 7 - Decyzja Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
Załącznik 8 - Wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego w trybie przyspieszonym.
Załącznik 9 - Wniosek o wpis do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych.Uchwała Nr 42/R/03

 

z dnia  17 grudnia 2003 roku

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania

tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

 

Na podstawie art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 oraz Nr 240, poz. 2052) na wniosek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego stanowiącym załącznik do uchwały nr 13/R/03 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 maja 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     w § 6 ust.4 otrzymuje brzmienie:

 

„4. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na uzupełnienie braków przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przesyła wniosek wraz z aktami sprawy do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, która pozostawia wniosek bez rozpoznania.”;

 

2)     w § 10 ust.4 otrzymuje brzmienie:

 

„4. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na uzupełnienie braków przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przesyła wniosek wraz z aktami sprawy do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, która pozostawia wniosek bez rozpoznania.”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowym Komisjom Kwalifikacyjnym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 3.

Tekst ujednolicony regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.