Uchwała Nr 44/R/03

 

Krajowej  Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 17 grudnia 2003 r.

w sprawie wskazania okręgowej izby właściwej terytorialnie do zrzeszania obywateli polskich zamieszkałych za granicą

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów  (Dz.U. Nr 5 poz.42 z 2001 r. oraz z 2002 r. Nr 23 poz.2052) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wskazuje się Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa jako właściwą terytorialnie do zrzeszania obywateli polskich zamieszkałych za granicą.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.